Historia szkołyAktualnościNasz patronKadraKlasyDokumentyDla rodziców
BIBLIOTEKA
 
                                


Galeria

Koła

Biblioteka

Świetlica

Publikacje

Linki

Plan zajęć

 

 


Wymagania edukacyjne z kształcenia zintegrowanego


Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

Wymagania edukacyjne z matematyki: Wymagania edukacyjne  z j. polskiego Wymagania edukacyjne z przyrody: Wymagania edukacyjne z informatyki: Wymagania edukacyjne  z plastyki

klasa 4

klasa 5

klasa 6

 


klasa 4

klasa 5

klasa 6

 


klasa 4

klasa 5

klasa 6

 


klasa 4

klasa 5

 

 

klasa 4

klasa 5

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego Wymagania edukacyjne z historii Wymagania edukacyjne z muzyki System oceniania z wychowania fizycznego  System oceniania z j. rosyjskiego

klasa 4

klasa 5

klasa 6

 


klasa 4

klasa 5

klasa 6

 

 
klasa 4

klasa 5

klasa 6

 


klasa 4

klasa 5

klasa 6

 

Wymagania edukacyjne z kształcenia zintegrowanego

         KRYTERIA OCEN
poszczególnych edukacji w kształceniu zintegrowanym

     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

     W klasach I-III oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczna oraz ocena z zachowania są oceną opisową.

     Oceny bieżące (cząstkowe) ustala się w stopniach w następującej skali:
- celujący - wyrażony cyfrą 6
- bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5
- dobry - wyrażony cyfrą 4
- dostateczny - wyrażony cyfrą 3
- dopuszczający - wyrażony cyfrą 2
- niedostateczny - wyrażony cyfrą 1

Oceny bieżące (cząstkowe) uczniów klas I-III zapisuje się w dziennikach lekcyjnych. Ocenę opisową sporządza się na podstawie ocen cząstkowych za pomocą sformułowań i określeń, które w analityczny sposób odzwierciedlają rozwój ucznia.

 Edukacja polonistyczna

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 •  jest rozbudzony intelektualnie; posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem treści,

 • pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych, które nie były opracowywane na lekcji,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, proponuje własne rozwiązania, uzasadnia wypowiadane sądy i opinie,

 • wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy,

 •  wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma dziecięce,

 • twórczo rozwija uzdolnienia,

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje,

 • dostrzega ukryty sens utworu,

 • ma bogate słownictwo,

 • swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, grupa rówieśnicza, utwory literackie, bajki)

 • formułuje własne opinie,

 • bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego słownictwa,

 • samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce,

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w zasadzie opanował pełny zakres programowy,

 • czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas zajęć,

 • chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku,

 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,

 • wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela

 •  omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo – skutkowe między wydarzeniami,

 •  popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,

 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu,

 • mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

 • czyta poprawnie, ale powoli,

 • układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej,

 • wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe,

 • uczestniczy w dyskusji,

 • poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa,

 • popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów opracowanych na zajęciach,

 •  podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu,

 • rozumie proste zagadnienia  w sposób jednoznaczny,

 • potrafi współpracować w grupie,

 •   czyta słabo, powoli, sylabizuje,

 •  wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze poprawnymi pod względem logicznym,

 •  nie potrafi stosować poznanych i opracowanych w czasie zajęć zasad ortograficznych,

 • często nie odrabia prac domowych.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

 • jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,

 • nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

 • ciągle nie przygotowuje się do zajęć,

 •  ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,

 •  nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

 Edukacja przyrodnicza

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 •  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

 • potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia,

 • twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,

 • wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych,

 •  wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy,

 •  z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy umiejętności określony programem nauczania,

 • formułuje własne opinie i sądy,

 • wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych,

 • podejmuje rolę lidera grupy,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,

 • określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom oku,

 • wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz zasad przechodzenia  przez jezdnię.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w zasadzie opanował materiał programowy,

 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,

 • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji,

 • zna swój adres zamieszkania,

 • zna niektóre znaki drogowe,

 • przestrzega zasad poruszani się po drogach i przechodzenia przez jezdnię

 • umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku,

 •  wie co powinien jeść, aby być zdrowym,

 • wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście, na wsi,

 • rozumie konieczność ochrony przyrody.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,

 • uczestniczy w dyskusji,

 • potrafi wypowiedzieć się na dany temat,

 • nie zawsze odrabia pracę domową,

 • zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica,

 • zna nazwy pór roku,

 • zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony,

 • zna niektóre ptaki ssaki hodowane w Polsce.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,

 • rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela,

 • często nie odrabia prac domowych,

 • rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny,

 • potrafi słuchać dyskusji,

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

 • nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

 • ciągle nie przygotowuje się do zajęć,

 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu,

 • nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

 Edukacja matematyczna

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

 •  twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

 •  na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

 • sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi,

 • rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych,

 • sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań,

 • poprawnie układa zadania tekstowe,

 • potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku,

 • rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny,

 • układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w zasadzie opanował materiał programowy,

 • rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe,

 • układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania,

 •  rozumie pojęcie „działania wzajemnie odwrotne” i stosuje je w praktyce,

 • wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza,

 •  potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,

 • wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach,

 • nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości,

 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe,

 • nie zawsze odrabia pracę domową.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu,

 •  ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, często popełnia błędy w obliczeniach,

 • nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

 •  nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

 • nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów,

 • nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych,

 •  ciągle nie przygotowuje się do zajęć,

 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Edukacja artystyczno – techniczna

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 •  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 • osiąga sukcesy w szkolnych konkursach,

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,

 • samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania,

 •  chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną,

 • rozpoznaje różne materiały,

 • aktywnie współdziała grupie.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 •  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

 • samodzielnie rozwiązuje działania i problemy w sposób twórczy,

 • potrafi oszczędnie gospodarować materiałem,

 • wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania,

 • wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych,

 • chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie,

 •  potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych,

 • uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, położenie, fakturę,

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną,

 • stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru,

 • wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe,

 • rozpoznaje materiały z których wykonuje prace,

 • poprawnie śpiew piosenki zbiorowo i indywidualnie,

 • wyraża ruchem muzykę,

 • uwzględnia kształt, wielkość, proporcję, barwę.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,

 • nie potrafi rozplanować pracy,

 • uwzględnia kształt, barwę, wielkość,

 • rozpoznaje niektóre materiały,

 • śpiewa piosenki jednogłosowe,

 • potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się ,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości,

 • prace są mało estetyczne i pomysłowe,

 • ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac,

 • często powiela pomysły kolegów,

 •  nie przynosi potrzebnych materiałów,

 •  ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

 • ciągle nie przygotowuje się do zajęć,

 • ma lekceważący stosunek do przedmiotów,

 • nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,

 •  nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania,

 •  nie wykazuje żadnych postępów w nauce.

 Edukacja motoryczno – zdrowotna

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

 • jest sprawny fizycznie, interesuje się sportem,

 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność,

 • na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

 • jest sprawny fizycznie,

 • starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,

 • wykazuje się właściwą postawą społeczna zaangażowaniem na zajęciach,

 • zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w zasadzie opanował materiał programowy,

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie z małymi błędami technicznymi,

 •  zna zasady gier sportowych,

 • potrafi bawić się w grupie i grać w zespole,

 • nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 •  opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,

 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,

 • ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,

 • stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela,

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych,

 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,

 •  często jest nieprzygotowany do zajęć,

 • rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach,

 •  jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,

 • ciągle jest nieprzygotowany do zajęć,

 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu,

 • nie chce korzystać z pomocy nauczyciela.

  WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY

   KLASA  VI

  WSZECHŚWIAT  I  ZIEMIA

Dział: Ziemia częścią Wszechświata 

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Omawia budowę i zastosowanie kalendarza

 • Podaje różnice między planetami a gwiazdami

 • Podaje przykłady świadczące o istnieniu wokół Ziemi pola grawitacyjnego

 • Podaje przykłady wykorzystania sztucznych satelitów

Uczeń:

 • Wykazuje istnienie pola grawitacyjnego Ziemi

 • Wyjaśnia, co to są galaktyki

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Opisuje zasługi Mikołaja Kopernika

dla rozwoju nauk przyrodniczych

wyjaśnia, co nazywamy polem grawitacyjnym

 • Porządkuje planety Układu Słonecznego

 • Wyjaśnia, w jakim celu prowadzone są loty kosmiczne

Uczeń:

 • Określa, od czego zależy wartość siły grawitacji

 • Opisuje ,w jaki sposób powstał Układ Słoneczny

 • Wyjaśnia, dlaczego na Księżycu nie ma atmosfery

 Dział: Ziemia- nasza planeta

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Wyjaśnia ,popierając przykładami, na czym polegają oddziaływania magnetyczne

 • Wskazuje południk, równoleżnik, równik, półkule północną,                    i południową, bieguny, oś Ziemi

Uczeń:

 • Podaje przykłady oddziaływań elektrostatycznych

 • Rysuje linie pola magnetycznego

 • Podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi

 • Określa długość i szerokość geograficzną na wskazanej półkuli

Wymagania rozszerzające
(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał

 • Wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego

 • Klasyfikuje oddziaływania między magnesami

 • Pokazuje położenie biegunów magnetycznych i geograficznych

 • Określa położenie geograficzne

Uczeń:

 • Objaśnia, na czym polegają oddziaływania magnetyczne

 • Wyjaśnia, dlaczego igła magnetyczna ustawia się w kierunku północ-południe

 • Odszukuje punkty na mapie mając podane współrzędne geograficzne

 Dział: Rola  Słońca 

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Wymienia źródła światła

 • Wyjaśnia, jak zachować się w czasie burzy

 • Podaje przykłady ciał przezroczystych i nieprzezroczystych

 • Wyjaśnia zjawisko następowania dnia i nocy

 • Oblicza długość dnia i nocy, mając podane godziny wschodu i zachodu Słońca

 • Rysuje odbicie światła od powierzchni lustrzanych płaskich

 • Wyjaśnia, dlaczego następują zmiany pór roku

Uczeń:

 • Klasyfikuje popierając przykładami, źródła światła na naturalne i sztuczne

 • Buduje prosty obwód elektryczny

 • Wyjaśnia, kiedy następuje załamanie światła

 • Wskazuje występowanie w przyrodzie zjawiska rozszczepienia światła

 • Wyjaśnia powstawanie barw widzialnych ciał

 • Pokazuje na globusie strefy oświetlenia Ziemi

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego

 • Wyjaśnia pojęcie promienia świetlnego

 • Określa podstawowe właściwości przewodników i izolatorów

 • Rysuje promień świetlny przechodzący z powietrza do innego ośrodka

 • Objaśnia, dlaczego światło białe ulega rozszczepieniu

 • Rysuje oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach  kalendarzowych  pór roku

Uczeń:

 • Wyjaśnia przyczynę różnic długości dnia i nocy

 • Tłumaczy zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca

 • Wykazuje, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych

 • Opisuje budowę oka

 • Charakteryzuje poszczególne strefy oświetlenia Ziemi

 MORZA I OCEANY

Dział : Wszechocean

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów i mórz

 • Odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy,podmorskie łańcuchy górskie

 • Rysuje falę

Uczeń:

 • Wyjaśnia,dlaczego na głębokości poniżej 100m panują ciemności

 • Opisuje warunki panujące w szelfie

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Wyjaśnia przyczyny zróżnicowanego zasolenia wód morskich

 • Opisuje falę

 • Wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów

Uczeń:

 • Charakteryzuje warunki panujące w głębinach

 • Opisuje rafę koralową

 • Wyjaśnia przyczynę powstawania prądów morskich

 Dział: Charakterystyka stref życia w morzu

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Nazywa strefy życia w morzu

 • Rysuje chełbię

 • Opisuje budowę zewnętrzną ryby

 • Opisuje budowę zewnętrzną skorupiaków na przykładzie homara

 • Wymienia źródła dźwięków

 • Tłumaczy, kiedy powstaje echo

 • Wymienia korzyści, jakie czerpie człowiek z mórz i oceanów

Uczeń:

 • Opisuje warunki świetlne panujące w poszczególnych strefach morskich

 • Odróżnia polipa od meduzy

 • Wymienia przystosowania w budowie zewnętrznej ryb do życia w wodzie

 • Podaje przykłady skorupiaków morskich

 • Wyjaśnia, do czego służy echosonda i batyskaf

 • Podaje przykłady innych zwierząt zyjacych w morzach

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Charakteryzuje warunki panujące w poszczególnych strefach oceanicznych

 • Opisuje przystosowania chełbi do życia w morzu

 • Charakteryzuje koralowce

 • Rozpoznaje wybrane skorupiaki morskie

 • Wyjaśnia, co nazywamy falą dźwiękową

 • Wymienia ośrodki różniące się prędkością rozchodzenia się fal

Uczeń:

 • Ocenia możliwość rozwoju świata organicznego w poszczególnych strefach

 • Opisuje zjawisko protokooperacji

 • Wyjaśnia, dlaczego fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni

 • Podaje przykłady wykorzystania zjawiska echa przez zwierzęta

 • Analizuje skutki korzystania z zasobów morskich przez człowieka

 Dział: Z wody na ląd 

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Omawia budowę komórki zwierzęcej

 • Wskazuje zwierzęta występujące w jeziorze

 • Opisuje budowę zewnętrzna żaby

 • Podaje 2-3 przykłady płazów chronionych

Uczeń:

 • Opisuje budowę pierwotniaków na przykładzie pantofelka

 • Omawia budowę stułbi

 • Opisuje wybrane czynności życiowe płazów

 • Podaje przykłady zależności pokarmowych w jeziorze

 

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Odróżnia komórkę zwierzęcą od roślinnej

 • Charakteryzuje przystosowania stułbi do warunków i trybu życia

 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta występujące w jeziorze

 • Wymienia przystosowanie w budowie zewnętrznej płazów do życia na lądzie

Uczeń:

 • Wyjaśnia, dlaczego w jeziorach żyją głównie zwierzęta zmiennocieplne

 • Charakteryzuje pierwotniaki

 • Charakteryzuje faunę występującą w różnych strefach jeziora

 • Wymienia gatunki zwierząt występujące tylko w czystych wodach

 ŻYCIE  NA  LĄDZIE 

Dział: Warunki życia w środowisku lądowym 

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie

 • Opisuje budowę zewnętrzną ptaka

 • Odróżnia ptaki drapieżne od innych

 • Określa rolę ptaków w przyrodzie

 • Wymienia charakterystyczne cechy ssaków

 • Podaje przykłady ssaków z różnych środowisk

 • Opisuje rolę dżdżownic w przyrodzie

 • Opisuje sposób postępowania w wypadku przyczepienia się kleszcza

 • Nazywa części ciała owada

Uczeń:

 • Omawia cechy budowy przystosowujące gady do życia na lądzie

 • Wymienia cechy budowy przystosowujące ptaka do lotu

 • Podaje przykłady ptaków odlatujących oraz chronionych

 • Rozpoznaje wybrane gatunki ssaków chronionych w Polsce

 • Opisuje budowę zewnętrzną pająka

 • Wskazuje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenie owadów

 • Nazywa części ciała winniczka

 

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Omawia proces rozmnażania gadów

 • Wskazuje podobieństwa i różnice między ptakami a gadami

 • Wymienia przyczyny wędrówek ptaków

 • Opisuje cechy przystosowujące dżdżownicę do życia w glebie

 • Rozpoznaje typy aparatów gębowych owadów

 • Charakteryzuje rolę owadów w przyrodzie

Uczeń:

 • Porównuje czynności życiowe płazów i gadów

 • Opisuje rozmnażanie ptaków

 • Na wybranych przykładach wskazuje związek między budową a trybem życia ptaków

 • Charakteryzuje rozmnażanie i rozwój ssaków

 • Opisuje czynności życiowe dżdżownicy

 • Charakteryzuje sposoby rozmnażania owadów

 • Omawia rozmnażanie winniczka

 Dział: Krajobrazy Ziemi 

Wymagania konieczne

(stopień dopuszczający)

Wymagania podstawowe

(stopień dostateczny)

Uczeń:

 • Wymienia podstawowe elementy klimatu

 • Odczytuje dane z wykresów

 • Pokazuje na mapie położenie poszczególnych stref geograficznych

 • Wymienia po 3-4 gatunki zwierzęce charakterystyczne dla poszczególnych stref geograficznych

 • Wymienia charakterystyczne cechy klimatu pustynnego, arktycznego

Uczeń:

 • Wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych typów klimatów

 • Podaje przykłady roślin uprawianych w poszczególnych strefach klimat.

 • Na wybranych przykładach opisuje przystosowania zwierząt do warunków klimatycznych

 • Opisuje zajęcia mieszkańców wybranych stref klimatycznych

 

Wymagania rozszerzające

(stopień dobry)

Wymagania dopełniające

(stopień bardzo dobry)

Uczeń:

 • Wyjaśnia , w jaki sposób określa się klimat danego obszaru

 • Wykonuje obliczenie wykorzystując dane z wykresów

 • Opisuje zróżnicowanie krajobrazowe Europy

 • Wykazuje związki między warunkami klimatycznymi a światem roślin i zwierząt

 • Wykazuje zależność gospodarowania i gęstości zaludnienia od klimatu

 • Porównuje warunki przyrodnicze różnych rejonów geograficznych

Uczeń:

 • Na podstawie wykresów klimatycznych porównuje klimaty różnych rejonów geograficznych

 • Wskazuje przyczyny odchylenia granic stref od równoleżników

 • Przewiduje zmiany, jakie mogą zachodzić w środowisku na skutek eksploatacji bogactw naturalnych i mineralnych

 • Opisuje trasy wypraw polarnych ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w badania biegunów

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI 

dla klas 4-6

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 • jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 • przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 • potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

 

1.1. Komputer i praca w sieci komputerowej

2

3

4

5

6

dba o porządek na stanowisku komputero-wym

 

wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

posługuje się myszą i klawiaturą;

określa typ komputera, który stoi w pracowni komputero-wej (np. IBM, Macintosh);

z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputero-wej i kończy pracę z komputerem

rozróżnia elementy zestawu komputerowe-go;

podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się

omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowe-go; wymienia elementy komputera znajdujące się w jednostce centralnej i nośniki pamięci masowej;

wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowe-go

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowe-go;

wie, czym jest pamięć operacyjna;

omawia elementy komputera znajdujące się w jednostce centralnej;

wie, czym jest system operacyjny;

zna jednostki pamięci; omawia procesy zachodzące podczas uruchamiania programu komputerowe-go;

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, czym jest system operacyjny

omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci;

omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i przeznacze-nie; omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania;

wymienia funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy środowiska graficznego;

omawia funkcje systemu operacyjnego

1.2. Program komputerowy

uruchamia programy z ikony na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

jest świadom istnienia wirusów komputero-wych

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

potrafi omówić ogólne niebezpieczeń-stwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym

omawia przeznaczenie elementów okna programu Paint;

wykonuje operacje na oknie programu;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputero-wymi;

stosuje niektóre z nich

wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;

wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

sprawnie korzysta z menu kontekstowe-go;

zna podstawowe skróty klawiaturowe;

wie, czym są wirusy komputerowe;

potrafi ogólnie omówić ich działanie

instaluje programy i zna zasady odinstalowywa-nia ich;

zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;

wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; omawia przeznaczenie elementów okien programów takich, jak: Word, Excel, wybrana przeglądarka internetowa;

stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowe-go dla dysku twardego i dyskietki 

1.3. Zastosowania komputera i programów komputerowych

wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

 

wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice komputero-wej

podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

podaje przykłady zastosowania komputera w domu;

wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputero-wych

omawia historię komputerów i ich zastosowań;

omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputero-wych

1.4. Dokument komputerowy

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

 

pod kontrolą nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela potrafi wydrukować dokument komputerowy

samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder;

potrafi przygotować dokument komputerowy do druku

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą;

samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania

podaje cechy charakterysty-czne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputero-wych;

podczas przygotowywa-nia dokumentu do druku korzysta z podglądu wydruku;

potrafi korzystać z właściwości drukowania

1.5. Pliki i foldery

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

 

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

samodzielnie odszukuje określone pliki;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na dyskietkę

potrafi usuwać wskazane pliki;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

potrafi tworzyć własne foldery;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci

 

tworzy własne foldery, korzystając z menu;

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

otwiera pliki z okna Mój komputer;

potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu;

rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze postaci);

tworzy skróty do plików i folderów;

porządkuje ikony na pulpicie

1.6. Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

do obsługi programów posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, pod kierunkiem nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

 

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturo-wych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka

 

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

 

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,

 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,

 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

 

2.1. Rysunki komputerowe

2

3

4

5

6

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputero-wego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)

 

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka); pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycz-nych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

wypełnia kolorem obszary zamknięte;

stosuje kolory niestandardo-we;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

 ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

omawia powstawanie obrazu komputerowe-go i przeznaczenie karty graficznej;

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

2.2. Teksty komputerowe

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

wyjaśnia pojęcia: spacja, wiersz tekstu, kursor tekstowy;

zaznacza blok tekstu;

pod kierunkiem nauczyciela zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

 

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyj-nych;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

wyjaśnia pojęcie: justowanie;

justuje akapity;

pod kierunkiem nauczyciela dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty

samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

samodzielnie formatuje tabelę;

samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty, rysunki ClipArt, obiekty WordArt

 

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

omawia zastosowanie poszczegól-nych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;

w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

2.3. Prezentacje komputerowe

wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów

wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;

podaje przykłady urządzeń umożliwiających przeprowadzenie prezentacji;

wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów

wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedial-nej;

wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

dodaje animacje do elementów slajdu;

samodzielnie uruchamia pokaz slajdów

omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; omawia urządzenia do przeprowadze-nia prezentacji multimedial-nych;

dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;

dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;

prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;

ustawia parametry animacji;

dodaje przejścia slajdów

omawia program do wykonywania prezentacji komputero-wych;

rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach;

zapisuje prezentację jako pokaz programu PowerPoint;

korzysta z przycisków akcji;

potrafi zmienić kolejność slajdów;

stosuje chronometraż;

potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie

 

3. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

 

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,

 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,

 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,

 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,

 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

 

3.1. Internet

2

3

4

5

6

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

Wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

 

Wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

Wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

3.2. Poczta elektroniczna

podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;

potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę

 

omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

wymienia niektóre zasady netykiety;

pisze, wysyła (do jednego adresata) i odbiera listy elektroniczne

wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;

wymienia podstawowe zasady redagowania listów elektronicznych;

wymienia i omawia zasady netykiety;

pisze, wysyła (do wielu adresatów) i odbiera listy elektroniczne;

prawidłowo dołącza załączniki do listów;

zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców

 

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;

stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;

przestrzega zasad netykiety;

odpowiada na listy;

korzysta z książki adresowej;

wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną

zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy;

zakłada konto poczty

 

 

4. Wykonywanie obliczeń za pomocą komputera

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

 

Uczeń

 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,

 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,

 • jest zdyscyplinowany na lekcji.

 

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

pod kierunkiem nauczyciela numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

na polecenie nauczyciela zaznacza odpowiedni zakres komórek;

pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza

 

wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;

rozumie, czym jest zakres komórek;

pod kierunkiem nauczyciela stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z Kreatora wykresów do wykonania wykresu dla dwóch serii danych;

wymienia typy wykresów

 

wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

potrafi wstawić nowy wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obramowanie komórek tabeli;

wypełnia danymi tabelę arkusza;

pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

wprowadza napisy do komórek tabeli;

pod kierunkiem nauczyciela dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

omawia przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego;

pod kierunkiem nauczyciela umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli;

samodzielnie wpisuje proste formuły do przeprowadza-nia obliczeń na konkretnych liczbach;

wprowadza napisy do komórek tabeli;

samodzielnie dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;

pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowa-nie;

samodzielnie umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych;

zmienia położenie legendy

samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;

samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowa-nie;

analizuje formuły tych funkcji;

podejmuje próby samodzielnego tworzenia formuł opartych na adresach komórek;

formatuje elementy wykresu;

korzysta z innych rodzajów wykresów;

samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu

 

5. Tworzenie animacji za pomocą komputera

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

 

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,

 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

 

2

3

4

5

6

wymienia przykłady filmów animowanych utworzonych z wykorzystaniem techniki komputerowej

 

pod kierunkiem nauczyciela projektuje proste animacje;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji

 

wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste animacje;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje i odtwarza animacje

projektuje i tworzy proste animacje;

samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje;

pod kierunkiem nauczyciela pisze proste programy, korzystając z języka edukacyjnego;

stosuje podstawowe polecenia danego języka; stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

pisze proste programy, korzystając z języka edukacyjnego;

stosuje podstawowe polecenia danego języka; stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

  

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki

 Ocena celująca

Zauważalne zainteresowanie sztuką (np. kolekcjonowanie książek o sztuce, reprodukcji, pocztówek); pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych informacjami z innych źródeł; znajomość zabytków miejscowych; czynny udział w zajęciach lekcyjnych, dociekliwość podczas wspólnej interpretacji prezentowanych obiektów pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania; w działalności plastycznej kompletne, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych, żywe zainteresowanie twórczością swobodną,  uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci, uczęszczanie na koło plastyczne.

Ocena bardzo dobra

Pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami na temat stanowiący przedmiot nauczania; aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania; staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych i zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Ocena dobra

Pełne przyswojenie wiadomości objętych programem; skupiony udział w lekcjach, gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych i zaangażowanie w twórczość swobodną.

Ocena dostateczna

Średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym). Gotowość zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, przede wszystkim w odniesieniu do ich formy, po zachęcie ze strony nauczyciela; poprawne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych, zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Ocena dopuszczająca

Spore luki w wiadomościach objętych programem, z szansą ich wypełnienia (ewentualnie przy pomocy nauczyciela). Bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach. Zgodne z postawionym tematem ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych.

Ocena niedostateczna

Luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia (notoryczne nie przygotowywanie się do lekcji). Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych.

 Formy aktywności ucznia

 Prace obowiązkowe

 • semestralna praca pisemna

 •  zeszyt

 • odpowiedzi ustne

 • praca domowa

 •  przestrzeganie przepisów pracowni plastycznej w czasie zajęć

 • prace wytwórcze

Prace nadobowiązkowe

 • prace domowe dla chętnych

 • aktywność na lekcji udział w konkursach

 • udział w konkursach

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA IV

Oznaczenia wymagań:

K – KONIECZNE     P – PODSTAWOWE     R – ROZSZERZONE     D - DOPEŁNIAJĄCE

DZIAŁ PROGRAMU :
ŚRODKI WYRAZU ARTYSTYCZNEGO

WIEDZA O BARWIE
A. WIADOMOŚCI
ZNA :

WYMAGANIA

 • podział na barwy podstawowe i pochodne

K

 • podział na barwy czyste i złamane

K

 • barwy ciepłe i zimne

K

 • gama barwna szeroka i wąska

K

 • akcent kolorystyczny

P

    

    

B. UMIEJĘTNOŚCI
UMIE :

 • otrzymać barwy pochodne

K

 • otrzymać barwy złamane

K

 • ocieplać i ochładzać barwy

P

 • tworzyć szeroką gamę barwną

R

 • zastosować akcent kolorystyczny

D

    

    

WIEDZA O PLAMIE BARWNEJ
A. WIADOMOŚCI
ZNA :

 • zna rodzaje plam barwnych, i potrafi je rozróżnić na obrazie

R

 • zna technikę pasteli olejowych

K

 • zna i rozróżnia technikę akwareli

P

 • zna i rozróżnia technikę farb wodnych kryjących

R

    

    

B. UMIEJĘTNOŚCI
UMIE ZASTOSOWAĆ :

 • plamy swobodne

P

 • plamy ostre

R

 • plamy miękkie

R

 • kontrastowe i miękkie przejścia barwne

R

 • technikę akwareli

R

 • technikę farb kryjących

D

    

    

WIEDZA O KOMPOZYCJI
A. WIADOMOŚCI
ZNA
cechy kompozycji :

 

 • symetrycznej

K

 • statycznej

P

 • rytmicznej

P

 • dynamicznej

P

 • otwartej

D

 • zamkniętej

R

ROZUMIE
związki treści z kompozycją obrazu

R

    

    

B. UMIEJĘTNOŚCI
UMIE STWORZYĆ :

 • układy wertykalne

P

 • układy horyzontalne

P

 • układy diagonalne

P

UMIE ZASTOSOWAĆ ADEKWATNIE DO TREŚCI:

 

 • kompozycję dynamiczną

D

 • kompozycję statyczną

D

    

    

WIEDZA O RZEŹBIE
A. WIADOMOŚCI
ZNA:

 

 • tworzywa rzeźbiarskie

K

 • relief wklęsły

P

 • relief wypukły

P

ROZUMIE:

 

 • wpływ materiału na formę rzeźbiarską

R

 • wpływ tworzywa na fakturę

R

    

    

B. UMIEJĘTNOŚCI
POTRAFI WYKONAĆ :

 • ryt wklęsły

P

 • ryt wypukły

R

UMIE :

 

 • zróżnicować głębokość i wypukłość powierzchni

R

 • zróżnicować widoki formy przestrzennej

R

 • stworzyć kompozycję rzeźbiarską z elementów ruchomych

D

    

    

WIEDZA O GRAFICE
A. WIADOMOŚCI
ZNA:

 

techniki graficzne (teoretycznie):

 

 

 

 • ryt wklęsły

P

 • ryt wypukły

K

 • techniki płaskie

R

przyczyny wynalezienia druku w chrześcijańskiej europie

P

ROZUMIE

 

znaczenie druku dla rozwoju cywilizacji i kultury człowieka

R

    

    

B. UMIEJĘTNOŚCI
POTRAFI WYKONAĆ :

 • monotypię czarno – białą

K

 • monotypię barwną złożoną z kilku matryc koloru

D

    

    

WIEDZA O RYSUNKU
A. UMIEJĘTNOŚCI:

 

 • za pomocą linii potrafi wyrazić przestrzeń

R

 • potrafi wyrazić emocje za pomocą linii

K

 • tworzy rysunek za pomocą różnorodnych narzędzi (patyk, pastel, pędzel, marker)

R

 • rysuje linią niezróżnicowaną

 

 • tworzy rysunek linią zróżnicowaną w przebiegu i barwie

R

 • wypełnia powierzchnię zróżnicowaną fakturą

R

 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA V

Oznaczenia wymagań:

K – KONIECZNE     P – PODSTAWOWE     R – ROZSZERZONE     D - DOPEŁNIAJĄCE


DZIAŁ PROGRAMU :
ARTYSTYCZNE ŚRODKI WYRAZU

1. BARWA

WYMAGANIA

 • uczeń zna pary barw dopełniających

K

 • uczeń dostrzega zależność koloru od jego barwnego sąsiedztwa

K

 • uczeń dostrzega zależność temperatury koloru od światła dziennego i sztucznego

P

 • uczeń potrafi dostrzec i nazwać kolor cienia zgodnie z zasadą barw dopełniających

P

 • potrafi wskazać na wybranych reprodukcjach malarstwa impresjonistycznego światło i cień wyrażone barwami dopełniającymi

R

 • potrafi zastosować wiedzę o względności barw oraz o barwach dopełniających do namalowania martwej natury

D

    

    

2. WALOR

 • uczeń zna rolę bieli i czerni w różnicowaniu waloru barw

K

 • wie, na czym polega różnica między kolorem a walorem

K

 • umie stworzyć skalę walorową

P

 • uczeń umie różnicować walor za pomocą zagęszczania kresek

R

 • umie różnicować plamy walorowe metodą lawowania

D

 • uczeń rozróżnia walory barw i potrafi je uszeregować

K

    

    

3. ŚWIATŁOCIEŃ

 

 • zauważa zmiany światłocienia zależnie od źródła światła

K

 • potrafi wyrazić środkami rysunkowymi zjawisko światłocienia

R

 • uczeń potrafi ukazać zjawisko światłocienia za pomocą barw

D

    

    

4. FAKTURA

 

 • uczeń stwarza zróżnicowane fakturowo powierzchnie

K

 • rozróżnia fakturę malarską od rysunkowej

P

 • uczeń umie zastosować wiedzę o różnicowaniu faktury do stworzenia martwej natury uwzględniając różnorodność przedstawianych powierzchni

R

    

    

5. PRZESTRZEŃ
(RYSUNKOWE I MALARSKIE SPOSOBY WYRAŻANIA PRZESTRZENI )

 

 • uczeń zna perspektywę parawanową, równoległą barwną i powietrzną

K

 • rozumie rolę różnicowania linii, faktury i charakteru plamy w tworzeniu wrażenia przestrzeni

P

 • uczeń zna zasady wykreślania perspektywy zbieżnej

P

 • potrafi wykreślić bryłę do jednego i dwóch punktów zbiegu

R

 • uczeń umie zastosować wiedzę o perspektywie zbieżnej do narysowania z natury motywu architektonicznego

D

    

    

6. WIEDZA O KOMPOZYCJI

 

    

    

KOMPOZYCJA DYNAMICZNA W MALARSTWIE

 

 • uczeń zna zasady budowania kompozycji dynamicznej

K

 • uczeń za pomocą zróżnicowanych linii ,plam i kolorów, posługując się gestem potrafi stworzyć abstrakcyjną kompozycję dynamiczną

R

    

    

KOMPOZYCJA DYNAMICZNA W PRZESTRZENI

 

 • uczeń potrafi różnicować powierzchnie płaskie i przestrzenne

R

 • uczeń tworząc kompozycję rzeźbiarską umie zróżnicować jej widok z każdej z czterech stron

D

    

    

KOMPOZYCJA STATYCZNA I RYTMICZNA

 

 • uczeń rozumie różnice pomiędzy kompozycją rytmiczną i statyczną

K

 • umie rozróżniać kompozycje na wybranych reprodukcjach

P

 • uczeń potrafi wykonać dwa typy kompozycji na płaszczyźnie posługując się abstrakcyjnymi środkami wyrazu artystycznego

R

    

    

ANALIZA FORMALNA

 

 • uczeń potrafi określić kolorystykę obrazu

K

 • umie odnaleźć miejsca akcentowane w obrazie

P

 • umie ocenić rolę rysunku i plamy barwnej w obrazie

D

 • uczeń potrafi dokonać analizy formalnej wybranego dzieła sztuki

D

 • uczeń potrafi odnaleźć drogę oglądania dzieła sztuki

P

  

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

 


ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE IV


POZIOM WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

PISANIE

CZYTANIE

ODBIÓR

TEKSTÓW

Uczeń:

- słucha uważnie: informacji, instrukcji, poleceń

- słucha uważnie wypowiedzi osób

- stosownie reaguje na usłyszaną wypowiedź

- dostrzega niezrozumiałe słowa

- próbuje określić tematykę usłyszanego tekstu

– słucha uważnie czytanych tekstów

Uczeń:

- skutecznie komunikuje się w zespole

- komunikuje innym informację, instrukcję, polecenie

-rozumie sens używanych w wypowiedzi słów

- uczestniczy w dialogu

- skutecznie porozumiewa się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

- mówi płynnie dbając o poprawną artykulację

-podejmuje próby mówienia na różne tematy

- formułuje pytania i odpowiedzi w związku z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi

-opowiada o wydarzeniach

- wygłasza teksty z pamięci

Uczeń:

-pisze czytelnie, wyraźnie

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym w zakresie czynnego słownictwa

- adresuje wypowiedź do wskazanego odbiorcy

- redaguje proste formy użytkowe: życzenia, zaproszenie,

ogłoszenie

- redaguje prosty: dialog, list, opis, opowiadanie,

-tworzy tekst na temat

Uczeń:

- czyta tekst głośno w sposób wskazujący jego rozumienie

- czyta teksty po cichu ze zrozumieniem ich treści

- czyta w celu wyszukania informacji

- wyszukuje wskazane informacje ze słownika, encyklopedii

- wyszukuje informacje z kilku tekstów o charakterze informacyjnym i używa ich zgodnie z potrzebami

- odnajduje w tekście wskazany fragment

Uczeń:

- rozpoznaje podstawowe cechy baśni

- odróżnia teksty fabularne od informacyjnych

- odróżnia fantastykę od tego, co realistyczne

- wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze

- wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze

- wskazuje teksty kultury

- planuję pracę nad rozwojem zainteresowań czytelniczych

- ocenia swoje umiejętności


POZIOM WYMAGAŃ PONADPODSTAWOWYCH

Uczeń:

- koncentruje uwagę podczas słuchania cudzej wypowiedzi

- reaguje na niezrozumiałe wyrazy

- wyróżnia najważniejsze informacje

- określa tematykę usłyszanego tekstu

- odróżnia mowę i tło akustyczne w przekazach audiowizualnych

Uczeń:

- daje dowody logicznego toku myślowego w swoich wypowiedziach

- ma świadomość adresata swej wypowiedzi

- wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy, dbając o dykcję

- dba o estetykę wypowiedzi

- nawiązuje komunikację w sposób życzliwy, kulturalny i językowo poprawny

- wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy

- planuje własną wypowiedź ustną

Uczeń:

- pisze wyraźnie, starannie

- dba o estetykę tekstu pisanego

Przestrzega norm: gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych

- zna cechy określonych programem form wypowiedzi

- tworzy tekst spójny pod względem treści i formy

- dba o kompozycję tekstów pisanych: plan, tytuł, akapit

- buduje wypowiedź poprawną językowo

- wie, czym się odróżnia tekst pisany od tekstu mówionego

Uczeń:

- czyta dla przyjemności różne teksty

- dzieli się z innymi wrażeniami z przeczytanego tekstu

- wyszukuje i porządkuje informacje z różnych źródeł

- odnajduje w tekście fragment potrzebny do ilustracji wypowiedzi

Uczeń:

- wskazuje cechy baśni i wiersza

- określa funkcję tekstu

-charakteryzuje elementy świata przedstawionego

- wyciąga wnioski z przeczytanego tekstu

- dostrzega kompozycję tekstów 


ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE V


POZIOM WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH

Uczeń:

- słucha ze zrozumieniem nauczyciela, informacji, instrukcji i poleceń

- stosownie reaguje na usłyszaną wypowiedź

- dostrzega niezrozumiałe słowa

- określa tematykę usłyszanego tekstu

- dostrzega i odbiera znaczące składniki parajęzykowe i pozajęzykowe dialogu, np. intonację, mimikę, gesty

- przekazuje bezpośrednio sygnały rozumienia tekstu   

Uczeń:

- skutecznie komunikuje się w zespole

- opowiada treść przeczytanych tekstów

- relacjonuje wydarzenia np. z wycieczki

- opowiada wybrane fabuły uwzględniając chronologię zdarzeń, związki przyczynowo skutkowe między elementami wypowiedzi,

- wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy, dbając o poprawną emisję głosu

- nawiązuje komunikację w sposób kulturalny, życzliwy, asertywny poprawny językowo

- mówi płynnie i precyzyjnie na tematy  otaczającej rzeczywistości

- buduje  wypowiedź uwzględniając jej adresata

Uczeń:

- redaguje: plan tytuł, opis postaci, opowiadanie, relację z wycieczki, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, uwzględniając charakterystyczne dla danej formy środki językowe

- tworzy lub odtwarza dialogi rzeczywiste lub wyobrażone

- sporządza notatkę z lektury

- buduje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące stosownie do okoliczności i intencji wypowiedzi

- poprawnie pisze pod względem ortograficznym wyrazy i konstrukcje językowe ze słownika czynnego oraz stosuje poprawną interpunkcję w zapisywanych tekstach

- dba o estetykę i układ graficzny tekstu

 

Uczeń:

- czyta głośno w sposób  ułatwiający zrozumienie tekstu

- czyta cicho pod kątem określonego problemu

-  odnajduje w tekście fragmenty potrzebne do argumentacji i zaznacza je, np. zakładką, przez podkreślenie

- dzieli się z innymi opiniami na temat przeczytanego tekstu

- rozumie pojęcia: nadawca- odbiorca

-wykazuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł

- posługuje się słownikami  j. polskiego

- rozumie podstawowe struktury językowe: wyraz, zdanie pojedyncze, złożone, akapit

Uczeń:

- rozróżnia wydarzenia realistyczne i fantastyczne w utworze literackim

- określa: czas, miejsce zdarzenia postacie w utworach literackich

- określa czas, miejsce  zdarzenia, postacie w utworach literackich,

- dostrzega i wskazuje różnice między prozą a wierszem

- rozumie pojęcia; ożywienie, dżwiękonaśla-dowczy, fikcja literacka, świat przedstawiony, akcja

- rozróżnia formy wypowiedzi w tekście: dialog, opis, opowiadanie

- odczytuje wiersz jako całość  treściową na bazie znajomości, podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury – rozumie pojęcia: legenda, mit, opowieść biblijna, powieść, poezja

- zna fabuły biblijne i mityczne

- dostrzega swoistość  przekazu ikonicznego i utworu muzycznego,

- rozpoznaje cechy charakterystyczne sztuki ludowej swojego regionu,

- dostrzega podstawowe środki wyrazu sztuki malarskiej i filmowej

 


POZIOM WYMAGAŃ PONADPODSTAWOWYCH

Uczeń:

- świadomie odbiera tekst manipulacyjny

- krytycznie słucha nagrań utworów oraz tekstów wzorowo interpretowanych

- rozpoznaje cechy osobowości nadawcy po sposobie mówienia, np. Niepewność, uczuciowość, wykształcenie, przynależność do grupy środowiskowej

- świadomie korzysta z radia, telewizji, video

Uczeń:

- układa logiczną i spójną wypowiedź

- prezentuje własny punkt widzenia

- uwzględnia poglądy innych

- planuje własną wypowiedź w związku z prezentacją

- przestrzega zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej

- wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy dbając o poprawność dykcji, akcentowania i intonacji

- wypowiada się poprawnie i płynnie na różne tematy

Uczeń:

- pisze na temat zgodnie z celem, posługując się formami wypowiedzi: opis postaci, opowiadanie, relacja z wydarzenia, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, notatka w formie planu, tabeli, wykresu

- formułuje wypowiedzi mając świadomość intencji oraz jej adresata

- buduje tekst poprawny kompozycyjnie, stosując właściwe środki językowe, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych w tworzeniu własnych tekstów

- wykorzystuje wiedzę o języku

- dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu

Uczeń:

- odczytuje różne teksty kultury, rozpoznaje ich cechy charakterysty-czne, dostrzega znaczenie dosłowne i odkrywa przenośne sensy

- określa funkcje elementów charakterysty-cznych dla danego tekstu

- posługuje się różnymi źródłami informacji

- czyta płynnie i ze zrozumieniem

- formułuje pytania do czytanego tekstu

- czyta teksty prasowe ze zrozumieniem ich treści i funkcji

Uczeń:

- określa funkcje elementów charakterysty-cznych dla danego tekstu

- posługuje się terminami (pisarz, poeta, nadawca, odbiorca, sztuka teatralna, odbiorca zbiorowy, akcja, świat przedstawiony, bohater, narrator, wyraz dźwiękonaślado-wczy, rym, wers, poezja) oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, radiem, filmem, teatrem, prasą do opisania zjawisk literackich i kulturowych

- odczytuje wiersz jako całość treściową


ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE VI


POZIOM WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH

UCZEŃ:

- słucha uważnie informacji, instrukcji poleceń

- stosownie do sytuacji reaguje na

usłyszaną wypowiedź

- dostrzega trudniejsze słownictwo

- próbuje określić tematykę usłyszanego tekstu

- słucha wzorcowych interpretacji utworów literackich w wykonaniu aktorów

 

UCZEŃ:

- komunikuje innym informację, instrukcję polecenia

- skutecznie komunikuje się w zespole

-rozumie sens wypowiadanych słów

- uczestniczy w dialogu

-skutecznie porozumiewa się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

- mówi płynnie z wyrazistą artykulacją

- podejmuje próby mówienia na bliskie mu tematy, np. własne zainteresowania, życie klasy, otoczenia

- formułuje pytania i odpowiedzi w związku z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi

- przekazuje relacje a wydarzenia

- wygłasza teksty z pamięci

UCZEŃ:

- pisze czytelnie, wyraźnie

-pisze poprawnie pod względem ortograficznym w zakresie czynnego słownictwa

- pisze do wskazanego adresata

- redaguje proste formy użytkowe: życzenia , zaproszenie, ogłoszenie, telegram

- zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem

- pisze w różnych prostych formach: dialog, list, opis opowiadanie,

- tworzy tekst spójny pod względem treści

- rozumie sens tytułu, akapitu w tekście pisanym

 

UCZEŃ:

- czyta tekst głośno w sposób ułatwiający jego zrozumienie

- czyta łatwe teksty literackie ze zrozumieniem ich sensu i opisanych uczuć

- czyta w celu wyszukania informacji

- wyszukuje określoną informację ze słownika, encyklopedii, przewodnika

-wyszukuje potrzebne informacje z kilku tekstów o charakterze informacyjnym i używa ich zgodnie z ich potrzebami

- odnajduje w tekście wskazany fragment

 

 

UCZEŃ:

- rozpoznaje podstawowe, zasadnicze cechy dotyczące treści i formy tekstów należących do rożnych form gatunków

- odróżnia teksty fabularne od tego co realistyczne

- rozumie pojęcie fikcji artystycznej i odróżnia ją od rzeczywistości

- rozumie podstawowe struktury tekstu literackiego, np. sytuacja mówienia w tekście, osoba opowiadająca

-wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze

- podejmuje próby porównania różnych form przekazu treści

- dokonuje przekładu interesemioty-cznego

- różnorodnie przetwarza tekst (ustnie i pisemnie)

- wie, gdzie i jak szukać informacji o autorach tekstów kultury

- odróżnia specyfikę różnych tekstów kultury


POZIOM WYMAGAŃ PONADPODSTAWOWYCH

UCZEŃ :
-koncentruje uwagę podczas słuchania cudzej odpowiedzi
-rozpoznaje intencję mówiącego na podstawie barwy, siły głosu i intonacji
-rozróżnia mowę i tło akustyczne w przekazach audiowizualnych
-reaguje na niezrozumiałe wyrazy, wyrażenia i zwroty
-wyróżnia najważniejsze informacje
-określa tematykę usłyszanego tekstu
- rozpoznaje funkcję tekstu

UCZEŃ :
-daje dowody logicznego toku myślowego w swoich wypowiedziach
-podejmuje polemikę
-mówi z przejrzystą intencją do rzeczywistych i wyobrażonych słuchaczy
- ma świadomość adresata
-wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy dbając o poprawność dykcji, akcentowania i intonacji
-przekazuje relacje z wydarzenia z komentarzem
-dba o estetykę wypowiedzi
-nawiązuje bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem w sposób życzliwy, kulturalny i językowo poprawny
-wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy
-planuje własną wypowiedź ustną w związku z prezentacją
-dokonuje prezentacji efektów swojej pracy

UCZEŃ :
-pisze wyraźnie, starannie
-dba o estetykę tekstu pisanego
-przestrzega norm
-gramatycznych
-ortograficznych
-interpunkcyjnych
-formułuje wypowiedź zgodnie z cechami danej formy
-tworzy tekst jednoznaczny, precyzyjny i spójny pod względem treści i formy
-dba o kompozycję tekstów pisanych (plan, tytuł, akapit)
-w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku
-odróżnia specyfikację tekstu pisanego od tekstu mówionego

UCZEŃ:
-czyta dla przyjemności różne teksty (opowiadania, wiersze, teksty informacyjne)
-dzieli się z innymi opiniami na temat przeczytanych tekstów
-wyszukuje, porównuje, porządkuje, selekcjonuje z kilku źródeł
-porównuje różne formy przekazu treści
-odnajduje w tekście fragment potrzebny do argumentacji

UCZEŃ :
-wskazuje charakterystyczne cechy dotyczące treści należących do różnych gatunków
-rozróżnia rodzaje literackie
-określa funkcję (cel) tekstu
-charakteryzuje elementy świata przedstawionego
-wyciąga własne wnioski z przeczytanego tekstu
-komentuje krótko, np. opisanie i stanowisko autora, proste aspekty warsztatu pisarskiego
-posługuje się argumentami z tekstu
-dostrzega kompozycją i stylistyczną specyfikację różnych tekstów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii

 OCENA CELUJĄCA:   
POZIOM WYMAGAŃ  WYKRACZAJĄCYCH   POZA PROGRAM   NAUCZANIA

1)     Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2)     Posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego

3)     Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań.

4)     Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji i zdobywa nowe wiadomości.

5)     Bierze aktywny udział w konkursach, odnosi w nich sukcesy lub jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych. Bierze udział w zajęciach dodatkowych.

6)     Wyraża indywidualny stosunek do określonych zagadnień historycznych. Potrafi argumentować fakty.

7)     Zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza program i umie powiązać wydarzenia związane z regionem z dziejami Polski.

8)     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

OCENA BARDZO DOBRA:  
POZIOM WYMAGAŃ   DOPEŁNIAJĄCYCH

1)     Uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela.

2)     Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem.

3)     Bierze udział w konkursach historycznych i zajęciach dodatkowych.

4)     Bez problemu korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.

5)     Rozwiązuje dodatkowe zadania przydzielone przez nauczyciela o odpowiednim stopniu trudności wg programu nauczania.

 OCENA DOBRA:  
POZIOM WYMAGAŃ   ROZSZERZAJĄCYCH

1)     Zna najważniejsze wydarzenia historyczne.

2)     Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania.

3)     Poprawnie rozumuje  w kategoriach przyczynowo- skutkowych.

4)     Umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.

5)     Jest aktywny w czasie lekcji.

OCENA DOSTATECZNA:   
POZIOM WYMAGAŃ   PODSTAWOWYCH

1)      Uczeń opanował podstawowe wiadomości zawarte w programie pozwalające mu na

2)      Zna ważniejsze postacie z historii własnego regionu.

3)      Potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji.

4)      Uczeń pamięta najważniejsze daty i zna elementarne fakty historyczne.

5)      Potrafi umieścić fakty we właściwym przedziale czasowym.

6)      Porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:   
POZIOM WYMAGAŃ    KONIECZNYCH

1)      Uczeń ma spore braki w wiadomościach objętych programem.

2)      Uczeń przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste zadania.

3)      Zna najważniejsze fakty i wydarzenia.

4)      Umieszcza fakty we właściwym przedziale czasowym.

OCENA NIEDOSTATECZNA:

1)      Braki w wiadomościach ucznia są trudne do uzupełnienia, nawet przy pomocy nauczyciela.

2)      Uczeń notorycznie nie przygotowuje się do lekcji.

3)      Nie włącza się w realizację zadań na lekcji.

4)      Nie wykazuje chęci do pracy na lekcjach.

5)      Nie zna podstawowych pojęć.

6)      Nie opanował minimalnych zagadnień historycznych.

7)      Nie poprawił ocen niedostatecznych z prac pisemnych

Szczegółowe wymagania edukacyjne z historii w szkole podstawowej,

klasa IV.

 

 

Ocena

dopuszczająca

Ocena

dostateczna

Ocena dobra

Ocena

bardzo dobra

Ocena

celująca

W

S

T

Ę

P

 

Zna pojęcia historii,

źródło historyczne,

archeologia, muzeum, zabytek.

Wie, czym jest fakt historyczny i kto tworzy historię, zna rodzaje źródeł historycznych, wie, czym zajmuje się archeologia, zna pojęcie ekspozycji, skansenu.

Wie, dlaczego historia jest nauczycielką życia.

Zna rodzaje pism i materiały pisarskie, wie, dlaczego archeologia wspomaga historię, zna pojęcie biblioteki i archiwum.

Zna rolę postaci historycznych, zna różnice między źródłem pisanym a materialnym, zna przykłady źródeł archeologicz-nych, potrafi odróżnić instytucje historyczne.

Wie, jaka jest różnica między kroniką a rocznikiem, umie porównać archeologię do historii, porównuje instytucje historyczne i ich zadania.

G

E

N

E

A

L

O

G

I

A

 

Zna pojęcie genealogii, etapy życia człowieka, pojęcie rodziny, rodu, tradycji, narodu, legendy, zna symbole Polski i ogólnie treść legendy o Piaście, zna polskie zabytki.

Zna wydarzenia w życiu człowieka, zna pojęcie drzewa genealogiczne-go, zna wartość pamiątek rodzinnych, zna korzenie państwa polskiego, zna treść legendy o Lechu i Popielu.

Zna role rodzinne, umie grupować pamiątki rodzinne, zna regiony Polski i jej sąsiadów, zna treść legendy o Kraku i Wandzie.

Porównuje rodziny w różnych czasach historycznych, interpretuje wartość pamiątek rodzinnych, zna regiony ludowe w Polsce i pokazuje je na mapie, potrafi interpretować polskie legendy.

Konstruuje własne drzewo genealogiczne, ankietę o swojej rodzinie, zna historię Pomorza, wyciąga wnioski historyczne na podstawie legend polskich.

C

Z

A

S

 

Zna jednostki czasu, podział czasu na epoki, wieki, tysiąclecia.

Zna przyrządy do mierzenia czasu, umie obliczać różnicę między datami w naszej erze.

Zna rolę przyrządów do mierzenia czasu, umie obliczać różnicę między datami.

Zna rodzaje kalendarzy, zna daty graniczne wieków i wie, jakie daty mieszczą się w danym wieku.

Zna wartość czasu w historii, w epokach ludzkich.

PR

AH

IS

TO

RI

A

 

Wie, kiedy trwała prehistoria i jak wtedy żyli ludzie.

Wie, jak wykształcił się człowiek, odróżnia paleolit od neolitu, zna zasięg występowania człowieka pierwotnego.

Wie, w jaki sposób człowiek przeszedł na osiadły tryb życia i jakie było tego znaczenie, zna rolę wynalazku ognia.

Zna osiągnięcia człowieka neolitu, osady prehistoryczne na ziemiach polskich, historię Biskupina i jego budowę.

Zna dzieje ziem polskich w starożytności, wie, dlaczego nastąpiła rewolucja neolityczna.

Ż

Y

C

I

E

 

C

O

D

Z

I

E

N

N

E

 

 

Zna życie księcia w czasach Piastów, życie w grodach, zajęcia zakonników, życie mieszczan i chłopów oraz rycerzy, szlachty, magnatów, robotników, człowieka współczesne-go.

Zna rolę króla, przyczyny powstania grodów i ich funkcje, pojęcie zakonu i jego rytm, elementy obronne miast, wygląd zamku, dworku, pałacu, chaty, cechy szlachectwa, magnaterii, chłopów, wieku XIX, wynalazki XX wieku, wie, na czym polega egalitaryzm.

Zna strukturę dworu władcy, rolę podgrodzi, rodzaje zakonów, przyczyny powstania miast i ich budowę, przyczyny powstania rycerstwa, szlachty, magnaterii, chłopów, społeczeństwa przemysłowego i współczesnego.

Umie porównać funkcje króla i urzędników, grodów i podgrodzi, historię zakonów w Polsce, umie porównać miasta w dziejach, zna rozmieszczenie zamków w Polsce, rolę szlachty i magnaterii, chłopów, kapitalizmu XIX i XX wieku w dziejach Polski.

Umie analizować przemiany społeczeństwa od średniowiecza do współczesności, dostrzega między nimi podobieństwa i różnice, rozumie rolę wynalazków w zmianie życia.

 Szczegółowe wymagania edukacyjne z historii w szkole podstawowej,

klasa V

 

Ocena

dopuszczająca

Ocena

dostateczna

Ocena dobra

Ocena

bardzo dobra

Ocena

celująca

S

T

A

R

O

Ż

Y

T

N

O

Ś

Ć

 

Zna cywilizacje starożytne, główne zajęcia ludzi na wsi i w miastach, wie o istnieniu Rzymu, Grecji, Aten, Sparty i Babilonu.

Zna jadłospis ludzi, ich

wygląd domów, ubiór.

Wie o pozycji społecznej mężczyzny i kobiety.

Wie, na czym polega mumifikacja.

Zna wychowanie spartańskie i ateńskie.

Zna pojęcie niewolnictwa.

Zna pojęcie politeizmu i monoteizmu.

Umie wymienić panteon rzymski i grecki.

Zna mit o Syzyfie i Prometeuszu.

Zna podstawowe zasady judaizmu i chrześcijań-stwa.

Zna pojęcie despotyzmu, demokracji i republiki.

Zna osiągnięcia naukowe, techniczne i kulturalne Greków i Rzymian.

Umie wskazać na mapie cywilizacje i miasta starożytne, zna budowle miast starożytnych.

Zna rozrywki ludzi.

Umie porównać pozycję kobiety i mężczyzny.

Zna etapy życia pozagrobowego Egipcjan i Greków.

Potrafi scharakteryzo-wać wychowanie spartańskie i ateńskie.

Zna zajęcia niewolników.

Zna panteon egipski i mezopotamski.

Zna zajęcia i rolę kapłanów.

Zna mit Dedalu i Ikarze, Iliadę i Odyseję.

Zna przyczyny powstania chrześcijań-stwa.

Wymienia cechy charakterysty-czne ustrojów politycznych.

Zna budowę teatru greckiego.

Zna rolę sportu.

Zna osiągnięcia naukowe, techniczne, kulturalne ludów starożytnych.

Zna  rodzaje pism.

Zna cechy charakterysty-czne położenia państw starożytnych.

Zna rolę morza w dziejach cywilizacji.

Umie porównać miasta. Porównuje stan życia ludzi biednych i bogatych. Umie porównać pozycję kobiety na Wschodzie i Zachodzie.

Zna cele wierzeń w życie pozagrobowe.

Umie porównać wychowanie spartańskie i ateńskie.

Zna przyczyny powstania niewolnictwa.

Zna atrybuty poszczególnych bogów.

Zna treść poszczególnych mitów i zna przyczyny ich powstania.

Zna dzieje wczesnych chrześcijan.

Zna strukturę i funkcjonowanie demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej.

Umie porównać komedię i tragedię grecką.

Zna budowę igrzysk olimpijskich.

Podaje przykłady naukowe, kulturalne i techniczne dorobku.

Zna genezę pism.

 

 

 

 

Umie porównać zajęcia Greków, Rzymian i Egipcjan.

Wyciąga wnioski na podstawie położenia i budowy miast.

Porównuje życie codzienne ludzi żyjących w Grecji, Rzymie, Egipcie i Mezopotamii.

Umie porównać wierzenia Greków i Egipcjan w życie pozagrobowe.

Dostrzega cele i skutki wychowania spartańskiego i ateńskiego.

Umie porównać życie niewolników.

Umie porównywać dane wierzenia.

Zna przesłanie mitów.

Zna dzieje judaizmu i wczesnych chrześcijan.

Umie porównać ustroje polityczne.

Umie porównać teatr starożytny i współczesny.

Umie porównać igrzyska starożytne i współczesne.

Porównuje dorobek poszczególnych cywilizacji.

Zna dzieje języków indoeuropej-skich.

Zna dorobek cywilizacyjny Indii, Chin, Fenicji. Wie, dlaczego powstały cywilizacje. Zna dzieje Grecji i Rzymu.

Zna mitologię rzymską i egipską.

Zna ustrój spartański i umie go porównać do ateńskiego.

Ś

R

E

D

N

I

O

W

I

E

C

Z

E

 

Wie o upadku Rzymu.

Wie o istnieniu wielkich religii – islamu, chrześcijań-stwa.

Wie o przyjęciu chrztu przez Mieszka I, zjeździe gnieźnieńskim i koronacji Bolesława Chrobrego. Wie o podziale Polski przez Bolesława Krzywoustego. Zna główne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne Kazimierza Wielkiego.

Wie o unii polsko – litewskiej i bitwie pod Grunwaldem.

Zna drabinę społeczną.

Zna życie codzienne w zamkach i miastach.

Zna główne zajęcia ludzi w mieście i na wsi.

Wie o stylach w sztuce – romanizm i gotyk.

Wie o podziale Rzymu, zna przyczyny upadku Rzymu.

Umie scharakteryzo-wać genezę, zasięg i zasady islamu i chrześcijań-stwa.

Zna przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Polskę.

Zna postanowienia zjazdu gnieźnieńskie-go i znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego. Zna postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego.

Zna sukcesy w polityce zagranicznej Kazimierza Wielkiego.

Wie o przyczynach i skutkach zawarcia unii polsko – litewskiej. Umie scharakteryzo-wać zajęcia i pozycję stanów społecznych.

Zna rozrywki rycerzy, wymienia jadłospis, ubiór, domy ludzi w mieście i na wsi.

Zna cechy charakterysty-czne romanizmu i gotyku. Zna osiągnięcia naukowe i kulturalne epoki.

Wie, jakie ludy barbarzyńskie osiedliły się na gruzach imperium rzymskiego.

Zna przyczyny schizmy wschodniej.

Zna podział plemion polskich.

Zna okoliczności zjazdu gnieźnieńskiego i podboje terytorialne Bolesława Chrobrego. Zna konsekwencje rozbicia dzielnicowego w Polsce.

Wie o zyskach i stratach terytorialnych Polski w czasach Kazimierza Wielkiego.

Zna politykę Władysława Jagiełły. Zna zasady systemu lennego. Umie porównać życie codzienne na zamkach, w miastach i na wsi.

Wymienia przykłady sztuki romańskiej i gotyckiej. Zna osiągnięcia naukowe twórców epoki.

Zna etapy powstawania Europy.

Umie porównać prawosławie, katolicyzm i islam.

Zna etapy przyjmowania chrześcijaństwa w Europie.

Umie ocenić politykę Bolesława Chrobrego.

Zna główne etapy rozbicia dzielnicowego w Polsce.

Umie ocenić politykę Kazimierza Wielkiego.

Umie ocenić politykę Władysława Jagiełły.

Umie porównać społeczeństwo średniowieczne i współczesne.

Dostrzega różnice życia ludzi biednych i bogatych. Zna metody uprawy roli, zasady awansu rzemieślnika,

Główne szlaki handlowe Europy.

Porównuje romanizm i gotyk o dostrzega późniejsze odniesienia do tych stylów. Umie ocenić dorobek naukowy i kulturalny epoki.

Zna dzieje Europy średniowie-cznej, umie wskazać na podobieństwa i różnice między dziejami poszczególnych państw europejskich.

Wie, jaki wpływ ma średniowiecze na współczesność pod względem politycznym, kulturalnym i gospodarczym.

 Szczegółowe wymagania edukacyjne z historii w szkole podstawowej,

klasa VI

 

Ocena

dopuszczająca

Ocena

dostateczna

Ocena dobra

Ocena

bardzo dobra

Ocena

celująca

R

E

N

E

S

A

N

S

 

 

Zna pojęcie renesansu, odkryć geograficznych w XV i XVI w., reformacji. Wie o dokonaniach Krzysztofa Kolumba, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Marcina Lutra, Jana Kochanowskie-go, Mikołaja Reja, Mikołaja Kopernika

Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych, renesansu i reformacji, zna nurty reformacji, dokonania renesansu w Polsce i osiągnięcia ostatnich Jagiellonów w polityce zagranicznej.

Na mapie wskazuje podróże Kolumba, Magellana, da Gamy, zasięg renesansu i reformacji, zna i rozumie przyczyny i zasady funkcjonowa-nia demokracji szlacheckiej w Rzeczpospolitej.

Wie, jaki wpływ miała starożytność na renesans, konstruuje człowieka renesansu. Stawia argumenty, dlaczego Rzeczpospolita w XVI wieku przeżywała złoty okres.

Umie powiązać dzieje Polski w XVI wieku i Europy w tym samym czasie, rozumie wpływ odkryć geograficz-nych, renesansu i reformacji na człowieka współczesnego.

B

A

R

O

K

 

Zna pojęcie baroku, sarmatyzmu, dokonania wojenne Stefana Batorego, Jana Kazimierza w czasie potopu szwedzkiego, Jana III Sobieskiego.

Zna przyczyny i skutki baroku, wojen Rzeczpospoli-tej w XVII w., potrafi skonstruować portret sarmaty.

Konstruuje portret człowieka baroku, zna przedstawicieli baroku i przykłady sztuki barokowej.

Zna przebieg wojen Rzeczpospolitej z sąsiadami. Zna zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w XVII w.

Umie powiązać dzieje Polski w XVI wieku i Europy w tym samym czasie, rozumie wpływ baroku i wojen na człowieka współczesnego.

O

Ś

W

I

E

C

E

N

I

E

 

Zna pojęcie oświecenia, myślicieli oświecenia i ich dokonania, przyczyny rozbiorów Polski w XVIII wieku i potrafi na mapie wskazać zasięgów zaborów Rzeczpospoli-tej.

Zna pojęcie klasycyzmu, konstruuje portret człowieka oświecenia, zna osiągnięcia oświecenia francuskiego i amerykańskie-go, polskiego.

Zna wynalazki oświecenia i ich znaczenie, przykłady klasycyzmu w Europie, przebieg rewolucji francuskiej, powstania kościuszko-wskiego, skutki rozbiorów Polski w XVIII wieku.

Rozumie, jak narodziło się oświecenie w Europie i w jaki sposób dokonywała się jego ekspansja. Zna specyfikę szlacheckiego oświecenia w Polsce i potrafi je porównać do zachodnio-europejkiego.

Zna i rozumie dziedzictwo oświecenia i wie, jaki miało wpływ na człowieka współczesnego i skąd czerpało swoje korzenie.

W

I

E

K

 

X

I

X

 

Wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa, rusyfikacja, germanizacja, romantyzm, pozytywizm.

Zna przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne wywołane rewolucją przemysłową, powstania polskie

przedstawicieli kultury polskiej.

Wie, na czym polegała demokratyza-cja, życie codzienne Polaków pod zaborami, dzieje Legionów polskich i Księstwa Warszawskie-go.

Zna dokonania Napoleona dla Europy i Polaków, porównuje życie Polaków pod zaborami, zna przyczyny i skutki powstań polskich, pracę organiczną i pracę u podstaw na ziemiach polskich.

 

Umie powiązać dzieje Polaków i Europy w XIX w., rozumie wpływ dziedzictwa tego wieku na człowieka współczesnego.

C

Z

A

S

Y

 

N

A

J

N

O

W

S

Z

E

 

Wie, czym była I i II wojna światowa, rewolucja rosyjska, zna pojęcia stalinizmu i hitleryzmu, zimnej wojny, komunizmu w Polsce, osiągnięcia techniki, główne przemiany polityczne, gospodarcze i kulturalne w II i III Rzeczpospoli-tej.

Zna przyczyny i skutki I i II wojny światowej, rewolucji rosyjskiej, wie, czym był 11 listopada w dziejach Polski, charakteryzuje hitleryzm i stalinizm, wie o udziale Polaków w czasie I i II wojny światowej, zna przejawy zimnej wojny w Europie, zna politykę władz PRL wobec mieszkańców, zna osiągnięcia cywilizacyjne XX w., zna osiągnięcia II  i III RP oraz PRL,

Zna przebieg I i II wojny światowej, rewolucji rosyjskiej, zna dokonania Polaków w czasie I i II wojny światowej dla sprawy polskiej, zna walki o granice Polski, zna przyczyny i skutki totalitaryzmów, określa znaczenie Polaków w czasie II wojny światowej, zna przejawy zimnej wojny na świecie, zna wydarzenia okresu PRL, zna przemiany kulturalne i techniczne XX w., zna wydarzenia, przemiany polityczne i gospodarcze II i III RP oraz PRL,

Potrafi na mapie pokazać zmiany terytorialne i przebieg frontów w czasie I i II wojny światowej, rozumieć znaczenie rewolucji rosyjskiej, zna dokonania Polaków w czasie I i II wojny światowej dla sprawy światowej, orientuje na mapie walki o polskie granice, umie porównać hitleryzm i stalinizm, porównuje eksterminację Polaków i Żydów, lokalizuje na mapie przebieg zimnej wojny, ocenia wydarzenia PRL, porównuje przemiany cywilizacyjne w XX w. oraz przemiany II RP, PRL i III RP

 

Zna dzieje Polaków w XX wieku oraz dzieje powszechne i potrafi je nawzajem powiązać oraz porównać.

 Ażeby otrzymać daną ocenę, należy również spełnić wymagania edukacyjne potrzebne do otrzymania niższych ocen.

System oceniania z języka rosyjskiego

 I. Kontrola i  ocena  osiągnięć  ucznia.

    Ocenie  na  lekcjach  języka  rosyjskiego  podlegają :

 • Odpowiedzi  ustne.

 • Prace  pisemne (praca  klasowa, praca  domowa, sprawdziany, kartkówki, dyktanda.)

 • Czytanie.

 • Recytacje.

 •  Praca  na  lekcji: aktywność  na  lekcji.

 II. Uwagi  o  ocenianiu.

 1. Każdy  uczeń  może   być  nieprzygotowany  do  lekcji  2  razy w semestrze.

 2. Na  każdej  lekcji  sprawdzane  są  prace  domowe.

 3. Aktywność  na  lekcji  będzie  premiowana  znakiem « +». Za  4   plusy   uczeń  otrzymuje  ocenę „ bardzo  dobrą.»

 4. Prace  klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń  nieobecny powinien  zgłosić   się  do  nauczyciela.

 5. Uczeń  może  poprawić  ocenę  ze  sprawdzianu. Poprawa  jest dobrowolna i odbywa  się  tylko  raz. Ocena  wystawia  się  za

 6. test  i  za  poprawę.

 III. Skala  ocen

        Stosuje  się  skalę  od  1  do  6,z  plusami  i  minusami, w  celu dokładniejszego  oceniania  poziomu  pracy  ucznia.

 IV. Kryteria  ocen.

 • Ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń, który  opanował  w  stu procentach  materiał  przewidziany  w  programie  nauczania, oraz  swoją  wiedzą  wykracza  daleko  poza  ramy  programu danej  klasy.

 • Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje  uczeń, który rozumie wszystkie  komunikaty  i  wypowiedzi  nauczyciela  i  kolegów; rozumie  teksty  wypowiadane  przez  rodowitych  użytkowników języka; swobodnie  odpowiada  na pytania  zadane  w  j. rosyjskim; czyta  płynnie i  z  intonacją teksty  zamieszczone w  podręczniku; prawidłowo  zapisuje   zdania samodzielnie i wypowiedziane przez   inne  osoby; jest  przygotowany  do  każdej  lekcji. 

 • Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń, który  przy  małej  pomocy  nauczyciela  formułuje  krótką  wypowiedź  i  potrafi   opowiedzieć   o  zdarzeniu  przedstawionym  na  ilustracji; rozumie pytania  zadane w j. rosyjskim  i  przy  małej  pomocy  nauczyciela  potrafi  na  nie  odpowiedzieć; czyta  dość  płynnie  tekst, sporadycznie  popełniając  błędy; potrafi  zapisać  z  niewielkimi  błędami  wypowiedź  innej  osoby; systematycznie  przygotowuje  prace  domowe.

 • Ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń, który  rozumie  sens prostych  wypowiedzi  nauczyciela; rozumie  większość  poleceń  i  reaguje  na  nie;   przy  pomocy  nauczyciela  formułuje odpowiedź  na  pytanie; czyta  w zwolnionym  tempie fragmenty opracowanego  tekstu; pisze  ze  słuchu  z  nielicznymi  błędami  w  zakresie  materiału  poznanego  na  lekcjach; dośćsystematycznie  przygotowuje  prace  domowe.

 • Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń, który rozumie  najprostsze  polecenia  nauczyciela  i  reaguje na  nie; przy  pomocy  nauczyciela  formułuje  prostą  odpowiedź  na  pytanie; potrafi  przeczytać  wyrazy i  zdania w  bardzo  wolnym  tempie popełniając  błędy; potrafi  odwzorować tekst  pisany  na  tablicy; często  nie  odrabia  prac  domowych, jest  nie  przygotowany  do  lekcji.

 • Ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń, który  nie  rozumie podstawowych  poleceń  nauczyciela  i  przy  jego  znacznej pomocy  nie  potrafi  na  nie  odpowiednio  reagować; nie  potrafi  przeczytać  wyrazu  wskazanego  przez  nauczyciela;  nie zna  liter  alfabetu  rosyjskiego; nie  odrabia  prac  domowych i  nie  przygotowuje  się  do  lekcji.

 V. Kryteria  ocen  ze  sprawdzianów.

100% punktów  plus  zadanie  dodatkowe – ocena  celująca

100%-90% punktów – ocena bardzo  dobra

 89%-75% punktów – ocena  dobra

 74%-50% punktów – ocena  dostateczna

 49%-30% punktów – ocena  dopuszczająca

 29%- 0% punktów – ocena  niedostateczna

 

System oceniania z wychowania fizycznego:

Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym

 I.                    Ocena w w-f spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • dydaktyczną,

 • wychowawczą,

 • społeczną.

 II.                 Podstawowe cele i zadania kontroli i oceny realizacji programu kultury fizycznej dotyczą:

-  zwiększenia efektywności zajęć lekcyjnych w zakresie kultury fizycznej,

- wzmożenia zainteresowania uczniów własną sprawnością i różnymi formami  aktywności ruchowej, rekreacyjnej, sportowej, korekcyjno – kompensacyjnej i innych,

- zobiektywizowania oceny wyników uczniów, które powinny wyrażać rzeczywiste ich osiągnięcia w realizacji programu kultury fizycznej,

- umożliwienia badań i określenia stopnia rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,

- uzyskiwania  szczegółowych informacji o skuteczności stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy z uczniami podczas realizacji programu kultury fizycznej.

III.      Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności od celów i zadań ujętych w programie kultury fizycznej. Zgodnie z programem kultury fizycznej kontrola i ocena obejmuje:

 • sprawność fizyczną,

 • umiejętności ruchowe,

 • wiadomości.

 IV.       Podstawowe kryteria kontroli i oceny:

- osiągnięcia uczniów związane z pracą na rzecz wszechstronnego kształtowania sprawności fizycznej oraz postępu rozwoju ogólnej motoryczności,

- osiągnięcia uczniów związane z opanowaniem indywidualnych i zespołowych umiejętności niezbędnych w kształtowaniu aktywności ruchowej,

- osiągnięcia uczniów w opanowaniu i stosowaniu wiadomości w różnych przejawach aktywności ruchowej.

 Kryteria dodatkowe:

- udział i osiągnięcia uczniów w innych formach aktywności związanych z kulturą fizyczną.

 V.                      Forma kontroli i oceny:

 1. Kontrola i ocena bieżąca.

 2. Ocena semestralna.

 3. Ocena roczna.

Elementy składowe oceny semestralnej i rocznej:

 1. systematyczność (przygotowanie do zajęć),

 2. aktywność (zaangażowanie),

 3. sprawność i postęp sprawności.

Ocenianie za systematyczność: (jedna ocena w semestrze)

 • jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć i nieusprawiedliwiony otrzymuje (-),

 • jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć i usprawiedliwiony (zw. lekarskie, od rodziców lub słowne uzasadnienie) otrzymuje (.)

 

 • ocena celująca – zawsze przygotowany do zajęć,

 • bardzo dobra – 0-1 (-) i 0-10 (.) - ( jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z sytuacji),

 • dobra – 2-4 (-) i 11-15 (.) – j.w.

 • dostateczna – 5-10 (-) i 16-30 (.) – j.w.

 • dopuszczająca – 11-20 (-) i powyżej 30 (.) – j.w.

 • niedostateczna – powyżej 20 (-).

 Ocena za aktywność: (jedna ocena w semestrze)

 • celująca – wszystkie zaliczone sprawdziany w ciągu semestru,

 • bardzo dobra – brak zaliczenia z 1 sprawdzianu,

 • dobra – brak zaliczenia z 2-3 sprawdzianów,

 • dostateczna –  brak zaliczenia z 4-5 sprawdzianów,

 • dopuszczająca – brak zaliczenia z więcej niż 5 sprawdzianów,

 • niedostateczna – brak zaliczenia ze wszystkich sprawdzianów.

  Ocena za sprawność fizyczną, postawę oraz wiadomości. (kilka ocen w semestrze w  zależności od ilości sprawdzianów)

 1. Poziom i postęp w zakresie sprawności motorycznej z LA określany jest przy pomocy testów osiągnięć.

 2. Kontroli i ocenie podlegają umiejętności z następujących grup:

 • gry sportowe (indywidualne i zespołowe)

 • gimnastyka

 • lekka atletyka

 • rytm, muzyka, taniec.

       Przy ustalaniu oceny cząstkowej za sprawność fizyczną bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  3. Kontrola i ocena stopnia opanowania wiadomości:

 • wykładnikiem opanowania stopnia przez ucznia wiadomości jest przede wszystkim umiejętności ich wykorzystywania w praktycznych działaniach.

4. Ocena postaw ucznia:

 • kryterium dotyczące postawy ucznia i stosunku do zajęć uwzględnia się jego:

 • sumienność,

 • stosunek do kolegów,

 •  zdyscyplinowanie,

 • poszanowanie mienia społecznego,

 • dążenie do podnoszenia sprawności i umiejętności,

 • nawyki higieniczno – zdrowotne,

 • estetykę stroju.

 Kryteria dodatkowe:

 - aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej na terenie szkoły lub środowiska w zakresie rekreacji i sportu,

 - osiągnięcia sportowe,

 - aktywność dotycząca np.: organizacji zawodów, imprez sportowych, naprawy sprzęty itp.

 KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ UCZNIA Z W-F

 Ocena celująca

 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.

 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną.

 3.  Zajmuje punktowane miejsca w zawodach wojewódzkich, rejonowych oraz powiatowych.

 Ocena bardzo dobra

 1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.

 2. Jest bardzo sprawny fizycznie.

 3.  Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

 4. Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.

 5.  Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.

 6.  Bierze aktywny udział w zawodach sportowych.

Ocena dobra

 1. Uczeń opanował materiał programowy.

 2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.

 3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi.

 4.  Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 5. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.

 6. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń.

 Ocena dostateczna

 1.  Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.

 2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.

 3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi.

 4. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.

 5. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a te które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce.

 6. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

  Ocena dopuszczająca

1.      Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym.

2.      Jest mało sprawny fizycznie.

3.      Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

4.      Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

5.      Nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

6.      Na zajęciach w-f przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

     Ocena niedostateczna

 1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.

 2. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

 3. Na zajęciach w-f wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

                 Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych w ciągu pierwszego półrocza.

                 Ocena roczna jest wystawiona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu drugiego półrocza z uwzględnieniem osiągnięć ucznia z pierwszego semestru.

                 Oceny semestralna i roczna nie muszą być średnią ocen cząstkowych.

-W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

-Decyzje o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

-W przypadku kiedy uczeń był zwolniony z zajęć w-f przez część semestru ocenę semestralną lub roczną ustala się z ocen uzyskanych w okresie, w którym

uczeń ćwiczył pomijając braki w zaliczeniach. Pominięcia braków w zaliczeniach tylko wtedy są uzasadnione gdy uczeń nie ma możliwości ich nadrobienia.

-W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w ciągu pierwszego semestru zamiast oceny semestralnej wpisuje się "zwolniony".

-W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w ciągu całego roku szkolnego zamiast oceny semestralnej  i rocznej wpisuje się "zwolniony".

-W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w ciągu jednego semestru (pierwszego lub drugiego) ocenę roczną ustala się (przepisuje się) na podstawie oceny uzyskanej w semestrze, w którym uczeń ćwiczył.

 PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZEŃ POWINIEN:

1. Opanować umiejętności samokontroli i samooceny własnego rozwoju     somatycznego (ciężar ciała, wysokość)

2. Umieć dokonać pomiaru i interpretacji tętna i rytmu oddechu

3. Opanować podstawowe umiejętności związane :

  - sposobami udzielania pierwszej pomocy przy załamaniach, omdleniach

  - znaczeniem ćwiczeń kształtujących w korygowaniu wad postawy i    kompensacji jednostronnych form ruchu

 - wpływem ruchu na adaptację organizmu do wysiłku

 - przestrzeganiem zasad higieny pracy i wypoczynku

4. Znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu

5. Znać i umieć wykonać ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała

6. Znać i umieć zastosować ćwiczenia kompensacyjne w zależności od rodzaju wykonywanych czynności ruchowych

7. Opanować umiejętność doboru ćwiczeń, przyborów i przyrządów (ze zróżnicowaniem dla dziewcząt i chłopców)

8. Opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno-koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby

9. Umieć przeprowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem podstawowych zasad:

-wszechstronności

-natężenia wysiłku

-zmienności pracy mięśniowej

10. Opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznać przepisy przynajmniej 3 gier zespołowych

11. Opanować technikę podstawowych konkurencji lekkoatletycznych realizowanych w szkole

12. Opanować umiejętności techniczne i taktyczne oraz znać przepisy przynajmniej dwóch gier rekreacyjnych

13. Wykonać układ taneczny indywidualny i zespołowy z elementami kroków i figur tańców regionalnych bądź towarzyskich

14. Opanować podstawowe umiejętności techniczne jazdy na sankach i łyżwach

15. Wykazać systematyczny postęp w usprawnianiu kondycyjno-koordynacyjno

16. Umieć prawidłowo stosować samoochronę i ochronę przy trudniejszych zadaniach ruchowych

17. Umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach porażki i zwycięstwa, stosować zasadę "fair play"

18. Umieć podporządkować się regułom gry zespołowej, powstrzymywać się od zachowań naruszających zdrowie własne i cudze. 

Nagrody za osiągnięcia sportowe:

     Nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń kończący 6 klasę, który spełnia następujące warunki:

·          jako ocenę roczną z w-f otrzymał co najmniej – bdb,

·          systematycznie podnosił swoją sprawność fizyczną,

·          pomagał nauczycielom w prowadzeniu i organizowaniu imprez sportowych,

·          wielokrotnie reprezentował szkołę na zawodach sportowych i odnosił  sukcesy,

·          bardzo często był dyspozycyjny i przygotowany do brania udziału w zawodach sportowych w dni wolne od nauki.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne dla klasy IV

 

Starter unit

Tematyka oraz zakres materiału

Wymagania podstawowe

 

Wymagania ponadpodstawowe 

 


Hello
! Goodbye!

 

Powitanie

Pożegnanie

Przedstawianie się

 


Uczeń:

·    słucha nagrania i powtarza powitanie i przedstawianie się

·    wita się z kolegami i przedstawia się

·    powtarza za nagraniem różne formy powitania i pożegnania

·    podpisuje obrazki odpowiednią formą pożegnania lub powitania

uzupełnia podpisy pod obrazkami (WB)


Uczeń:

·    układa wyrazy i wpisuje je pod obrazkami (WB)

·    uzupełnia dialog (WB)

 

 

 


The
alphabet

 

Alfabet

Literowanie

 


Uczeń:

·    powtarza za nagraniem litery alfabetu angielskiego

·    uzupełnia alfabet brakującymi literami zupełnia fragmenty alfabetu brakującymi literami


Uczeń:

·    znajduje na obrazku litery i tworzy z nich wyraz

·    literuje wyrazy z poprzedniego ćwiczenia 


In my classroom

 

Przedmioty znajdujące się w klasie;

przybory szkolne

 


Uczeń:

·    słucha nagrania i wskazuje odpowiednie przedmioty na obrazku

·    nazywa przedmioty znajdujące się w klasie

·    znajduje nazwy przedmiotów ukryte w „wężu literowym” apisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej oraz pisze ich polskie odpowiedniki


Uczeń:

·    rysuje przedmioty i nazywa przedmioty rysowane przez kolegę

·    znajduje przedmioty na obrazku i uzupełnia ich nazwy (WB)

 

 

 

Do you speak English?

 

Słowa brzmiące podobnie lub identycznie w języku polskim i angielskim

Uczeń:

·    dopasowuje wyrazy do obrazków

·    powtarza wyrazy za nagraniem

·    rozpoznaje przedmioty przedstawione na obrazkach i pisze ich nazwy

·    rozwiązuje krzyżówkę, wpisując nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach (WB)

Uczeń:

·    zapisuje jak największą liczbę angielskich słów

·    pisze nazwy przedmiotów widocznych na obrazku (WB)

 

 

Kolory

 

Uczeń:

·    dopasowuje wyrazy do kolorów

·    powtarza nazwy kolorów za nagraniem

·    słucha nagrania i odpowiednio koloruje przedmioty na obrazkach

·    podpisuje obrazki, podając nazwy i kolory przedmiotów

koloruje obrazki zgodnie z „kluczem” (WB)

Uczeń:

·    powtarza za nauczycielem wyrażenia, o ile kolor jest zgodny z przedstawionym na obrazku

·    koloruje i odpowiednio podpisuje obrazki (WB)

·    wypisuje nazwy i kolory przedmiotów znajdujących się w jego plecaku (WB)

 

 

Polecenia i instrukcje

 

Uczeń:

·    słucha nagrania i wskazuje odpowiednie obrazki

·    powtarza polecenia za nagraniem

·    wykonuje polecenia nauczyciela

·    uzupełnia polecenia przy obrazkach (WB)

Uczeń:

·    obserwuje czynności nauczyciela i odgaduje polecenia

·    przyporządkowuje polecenia obrazkom i wpisuje je w dymki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 People 

Tematyka oraz zakres materiału

Wymagania

podstawowe

 

Wymagania ponadpodstawowe

 


Prezentacja

 

Liczby 1-12

Przedstawianie się

Przedstawianie innych osób

Podawanie wieku

 

 


Uczeń:

·    słucha nagrania i powtarza dialog

·    czyta dialog z podziałem na role

·    uzupełnia zdania imionami osób

·    powtarza liczby za nagraniem

·    wykonuje działania i wynik zapisuje słownie

·    uzupełnia zdania, podając wiek osób w postaci słownej

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami przyporządkowuje liczbom ich postać słowną (WB)


Uczeń:

·    słucha nagrania i uzupełnia zdania

·    uzupełnia dialog, wpisując informacje o sobie

·    rozpoznaje fragmenty obrazków i zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe

·    uzupełnia ciągi liczb, wynik zapisuje słownie (WB)

·    pisze zdania, podając imiona oraz wiek postaci prezentowanych na obrazkach (WB)

  

 

Zaimki osobowe I, you, he, she, it

To be – forma twierdząca, liczba pojedyncza

 


Uczeń:

·    wpisuje polskie odpowiedniki podanych zaimków

·    uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem

·    zakreśla odpowiednią formę czasownika to be

·    przepisuje zdania z poprzedniego ćwiczenia, stosując formy skrócone

·    przedstawia się, podając swoje imię i wiek

·    dopasowuje zaimki do obrazków (WB)

·    uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika to be (WB)

 


Uczeń:

·    zaznacza zdania w „wężu”

·    pisze odpowiedzi na pytana dotyczące obrazków (WB)

·    uzupełnia zdania w „dymkach” na obrazkach (WB)

 

 

 

Przedstawianie się

Literowanie

 

Uczeń:

·    słucha nagrania i literuje nazwiska oraz wpisuje wiek podanych osób

·    rozmawia z kolegą, przedstawiając się jako sławna osoba

·    uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu

·    uzupełnia tabelkę informacjami o sobie

·    pisze list według wzoru, podając informacje o sobie (WB)

 

Uczeń:

·    słucha nagrania i śpiewa piosenkę

·    uzupełnia zdania i rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Unit 2 My home town


Przymiotniki

Miejsce pochodzenia

 


Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z treścią dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje przymiotniki do obrazków

·    dopasowuje przymiotniki o przeciwnym znaczeniu

·    dopasowuje zdania do obrazków (WB)

·    zakreśla przymiotniki w „wężu” (WB)

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami, wpisując przymiotniki z poprzedniego ćwiczenia (WB)

 


Uczeń:

·    zadaje pytania dotyczące obrazków i odpowiada na pytania kolegi

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami

·    podkreśla wyraz nie pasujący do pozostałych (WB)

 

 

 

 

 

 


Liczba mnoga rzeczowników

Zaimki osobowe we, you, they

Be – forma twierdząca, liczba mnoga

Zaimki wskazujące

 


Uczeń:

·    pisze nazwy przedmiotów na obrazkach i ich liczbę

·    uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem osobowym

·    uzupełnia zdania odpowiednią formą to be

·    uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem względnym zgodnie z obrazkiem

·    przepisuje zdania, zastępując podkreślone wyrazy odpowiednimi zaimkami (WB)


Uczeń:

·    łączy wyrażenia, tworząc zdania

·    przepisuje zdania, używając form skróconych (WB)

·    uzupełnia zdania podanymi zaimkami wskazującymi (WB)

 

 

 


Dni tygodnia

Liczby 13-50

 


Uczeń:

·    uzupełnia nazwy dni tygodnia

·    powtarza dni tygodnia za nagraniem

·    a

·    rozmawia z kolegą, podając kolejny dzień tygodnia

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z tekstem

·    powtarza liczby za nagraniem

·    słucha nagrania i zapisuje liczby

·    zapisuje słownie liczby (WB)

·    wpisuje słownie odpowiednie liczby pod obrazkami (WB)

 


Uczeń:

·    dyktuje liczby koledze i zapisuje liczby dyktowane przez niego

·    podaje sumy liczb wymienionych przez kolegów

·    uzupełnia ciąg liczb, wpisując wynik słownie (WB)

 

 

 

 

 

 

Narodowość

Kraj

Języki i alfabety*

 


Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    uzupełnia zdania

·    czyta dialog z podziałem na role

·    czyta tekst i wpisuje nazwy języków (TB)*

·    uzupełnia zdania, porównując alfabety polski i angielski (TB)*

 


Uczeń:

·    uzupełnia dialog (WB)

·    kopiuje wyrazy pisane w różnych językach (TB)*

 

 

 

 

 

 


Culture zone: The United Kingdom

 

Kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa

Flaga UK

 


Uczeń:

·    wpisuje na mapie nazwy stolic krajów wchodzących a skład UK

·    zakreśla właściwą odpowiedź zgodnie z tekstem

·    koloruje flagę Zjednoczonego Królestwa (WB)


Uczeń:

·    uzupełnia zdania dotyczące krajów oraz flagi UK (WB)

·    projektuje flagę swojej miejscowości (WB)

 

  

 

Uczeń:

·    łączy osoby i ich wiek oraz pisze odpowiednie zdania

·    pisze zdania z zastosowaniem podanych wyrazów oraz zaimków this lub these

·    uzupełnia zdania właściwym zaimkiem wskazującym

·    pisze odpowiedzi na pytania, udzielając informacji o sobie

·    pisze przymiotniki o znaczeniu przeciwnym do podanych

·    uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami zgodnie z obrazkami (WB)

·    pisze nazwy dni tygodnia (WB)

·    rozwiązuje krzyżówkę, podając nazwy przedmiotów z obrazków (WB)

 

Uczeń:

·    uzupełnia treść e-maila brakującymi wyrazami

·    wpisuje słownie brakujące liczby

·    rozwiązuje zagadkę liczbową, zapisując wynik słowami

·    uzupełnia zdania odpowiednim przymiotnikiem zgodnie z fotografią

·    pisze zdania, wykorzystując podane wyrażenia (WB)

·    wykonuje działania zgodne z obrazkami i zapisuje wynik słownie

 

 Unit 3 Jobs

Zawody

Krótkie odpowiedzi: Yes, I am, No, I’m not, etc

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zakreśla prawidłową odpowiedź zgodnie z treścią dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje nazwy zawodów do obrazków

·    zakreśla nazwy zawodów (WB)

·    pisze odpowiedzi na pytania dotyczące obrazków (WB)

·    zakreśla właściwą odpowiedź zgodnie z podanymi informacjami (WB)


Uczeń:

·    odgaduje zawody prezentowane na obrazkach i pisze ich nazwy

·    prezentuje gestami różne zawody i odgaduje zawody prezentowane przez kolegę

·    uzupełnia dialogi podanymi wyrażeniami (WB)

 

 

Przedimki a i an

Be – forma przecząca i pytająca; krótkie odpowiedzi

Uczeń:

·    uzupełnia zdania przedimkiem a lub an

·    uzupełnia zdania odpowiednią formą przeczącą to be

·    poprawia zdania zgodnie z obrazkami

·    pisze odpowiedzi na pytania, podając informacje o sobie

·    uzupełnia wyrażenia, wpisując a lub an (WB)

·    tworzy zdania z podanych wyrażeń (WB)


Uczeń:

·    zaznacza zdania prawdziwe i poprawia zdania nieprawdziwe

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania

·    pisze pytania dotyczące obrazków i odpowiada na nie (WB)

 

Kolory

Jedzenie i picie

 


Uczeń:

·    pisze nazwy kolorów na obrazku

·    powtarza za nagraniem nazwy produktów żywnościowych

·    słucha nagrania i numeruje nazwy produktów

·    słucha piosenki i uzupełnia jej tekst

·    uzupełnia tabelkę informacjami z dialogu

·    zaznacza, jakie produkty znajdują się na obrazku (WB)

 


Uczeń:

·    śpiewa piosenkę

·    uzupełnia wyrażenia przedimkiem a lub an i powtarza wyrażenia za nagraniem

·    pisze, jakiego koloru mogą być produkty na obrazku (WB)

 

Adresy

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    wypełnia formularz informacjami z dialogu

·    dopasowuje pytania do odpowiedzi (WB)

·    pisze odpowiedzi na pytania, podając informacje o sobie (WB)

 

Uczeń:

·    uzupełnia pytania w dialogu (WB)

·    wypełnia formularz informacjami z dialogu (WB)

 

 

Pieniądze, ceny

 


Uczeń:

·    czyta na głos podane ceny

·    zaznacza prawdziwe zdania zgodnie z tekstem

·    uzupełnia tekst dotyczący pieniędzy używanych w USA, UK i niektórych krajach europejskich (WB)


Uczeń:

·    pisze, co można kupić za określoną kwotę

 

 

 

 Unit 4 Time and place

Prezentacja

 

Czas

Podawanie godziny

 


Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zakreśla prawidłową odpowiedź zgodnie z treścią dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    powtarza godziny za nagraniem

·    uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami (WB)

·    wpisuje to lub past zgodnie z rysunkiem (WB)

·    dorysowuje zegarom wskazówki tak, aby podawały wskazany czas (WB)

 


Uczeń:

·    uzupełnia zdania informacjami o ulubionych programach i czasie ich nadawania (WB)

·    wpisuje godzinę wskazywaną przez zegary (WB)

 

 

 

Pytania szczegółowe z czasownikiem to be

Przyimki czasu: at, in, on

 


Uczeń:

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania

·    uzupełnia pytania pod obrazkami

·    zakreśla odpowiedni zaimek pytający (WB)

·    zakreśla odpowiedni przyimek w zdaniach (WB)

·    uzupełnia pytania przy obrazkach, wpisując is lub are (WB

 

 


Uczeń:

·    tworzy pytania, wykorzystując wyrazy z diagramu

·    dopasowuje odpowiedzi do pytań

·    pisze pytania do odpowiedzi (WB)

 

 

 

 

 

Numery telefonów

Nazwy miesięcy

Program telewizyjny

 

Uczeń:

·    czyta na głos podane numery telefonów

·    rozmawia z kolegami, pytając o numery telefonu i podając swój numer

·    słucha nagrania i podaje tytuł programu

·    uzupełnia terminarz nazwami dni tygodnia (WB)

·    odpowiada na pytania zgodnie z informacjami w terminarzu (WB)

·    odpowiada na pytania, udzielając informacji o sobie (WB)

·    pisze nazwy odpowiednich pór roku (WB)


 

Uczeń:

·    słucha nagrania i wybiera właściwą odpowiedź

·    uzupełnia swój terminarz na następny tydzień (WB)

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z treścią listu (WB)

·    uzupełnia odpowiedź na list (WB)

 

 

Podawanie godziny

posiłki

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    pyta o czas rozpoczęcia posiłków i odpowiada na pytania zgodnie z informacjami pod obrazkami

·    dopasowuje wyrażenia, tworząc pytania (WB)

 

 


Uczeń:

·    czyta dialogi, zastępując pogrubione wyrazy własnymi

·    uzupełnia dialog zgodnie z obrazkami (WB)

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami, wykorzystując podane wyrażenia (WB)

 

Unit 5 Pets

Nazwy zwierząt

Nieregularna liczba mnoga

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    dopasowuje wypowiedzi do postaci z dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje nazwy zwierząt do obrazków

·    pisze nazwy zwierząt w liczbie mnogiej

·    uzupełnia dialogi (WB)

·    podpisuje obrazki nazwami zwierząt (WB)

 

Uczeń:

·    słucha nagrania i mówi, jakie zwierzę słyszy

·    rozpoznaje tropy zwierząt i podaje ich nazwy

·    pisze, czym różnią się obrazki (WB)

·    dopasowuje zdania do obrazków przedstawiających zwierzęta (WB)

 

Have got/haven’t got

Can/can’t

 

Uczeń:

·    przepisuje zdania, używając form skróconych

·    uzupełnia zdania zgodnie z obrazkami

·    uzupełnia krótkie odpowiedzi na pytania

·    zaznacza zdania prawdziwe

·    uzupełnia krótkie odpowiedzi

·    zakreśla prawidłowe wyrażenie (WB)

·    pisze odpowiedzi na pytania dotyczące obrazków (WB)

 

Uczeń:

·    pisze odpowiedzi na pytania dotyczące obrazka

·    zadaje pytania z have got i odpowiada na pytania kolegi

·    poprawia zdania fałszywe

·    pisze zdania o sobie (WB)

 

 

Zwierzątka domowe i ich umiejętności

 

Uczeń:

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z tekstem

·    powtarza nazwy czynności za nagraniem

·    zakreśla prawidłowe wyrażenie zgodnie z nagraniem

·    uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu (WB)

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu (WB)

·    odpowiada na pytania dotyczące zwierząt na obrazku (WB)

 

Uczeń:

·    zadaje pytania, próbując odgadnąć, jakie zwierzątko ma kolega; odpowiada na podobne pytania kolegi

·    śpiewa piosenkę

·    pisze kolejną zwrotkę piosenki

·    pisze odpowiedzi na pytania dotyczące listu (WB)

·    pisze odpowiedź na list (WB)

 

Liczebniki porządkowe

Daty

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    czyta dialog z podziałem na rolę

·    powtarza liczebniki za nagraniem

·    odpowiada na pytania dotyczące dat

·    uzupełnia listę odpowiednimi liczebnikami porządkowymi (WB)

·    zapisuje słowami podane daty (WB)

 

Uczeń:

·    pyta o datę urodzenia i podaje swoją datę urodzenia

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności i uzupełnia dialog (WB)

 

Unit 6 The family

 

Członkowie rodziny

Drzewo genealogiczne

Dźwięczne i bezdźwięczne th

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z treścią dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    podaje imiona różnych członków rodziny Emmy

·    słucha nagrania i wpisuje odpowiednie nazwy miesięcy

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami (WB)

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z dialogiem (WB)

·    wpisuje podane wyrazy w odpowiednie kolumny (WB)

·    uzupełnia zdania nazwami członków rodziny według prezentowanego drzewa genealogicznego (WB)

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą, pytając, kim są osoby prezentowane na plakacie i odpowiada na takie pytanie

·    powtarza za nagraniem rymowankę

·    zakreśla w diagramie nazwy członków rodziny (WB)

·    pisze imiona różnych członków rodziny według prezentowanego drzewa genealogicznego (WB)

pisze zdania o upodobaniach członków swojej rodziny (WB) 

Has got

Zaimki dzierżawcze

Dopełniacz ‘s

 

Uczeń:

·    przyporządkowuje postaciom przedmioty i uzupełnia zdania

·    uzupełnia zdania, wpisując have got lub has got

·    uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem dzierżawczym

·    zakreśla odpowiednie wyrazy w zdaniach

·    zakreśla wyrazy, w których powinien być apostrof

·    pisze zdania dotyczące obrazków (WB)

·    zakreśla prawidłowe odpowiedzi zgodnie z obrazkiem (WB)

·    uzupełnia zdania odpowiednimi zaimkami (WB)

·    przepisuje zdania, wstawiając apostrofy (WB)

 

Uczeń:

·    zadaje pytania dotyczące obrazka i odpowiada na takie pytania

·    uzupełnia tekst listu odpowiednimi zaimkami

·    zaznacza zdania poprawne i poprawia pozostałe

·    odpowiada na pytania dotyczące podanych informacji (WB)

·    pisze tekst o wybranej osobie (WB)

 

Unit 7 Routines

 

Prezentacja

 

Codzienne czynności

Wymowa końcówki –s czasowników

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    uzupełnia zdania zgodnie z treścią dialogu

·    czyta dialog z podziałem na role

·    słucha nagrania i uzupełnia zdania pod obrazkami

·    zakreśla nazwy czynności (WB)

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami (WB)

·    dopasowuje wypowiedzi do postaci (WB)

·    pisze, o której godzinie wykonuje czynności prezentowane na obrazkach (WB)

 

Uczeń:

·    słucha rymowanki i zaznacza, jak wymawiana jest końcówka -s

·    powtarza rymowankę za nagraniem

·    uzupełnia zdania dotyczące dialogu, wpisując słowami odpowiednie godziny (WB)

 

Present Simple: Forma twierdząca; przysłówki częstotliwości

 

Uczeń:

·    pisze formę podstawową podanych czasowników

·    uzupełnia zdania odpowiednią formą podanego czasownika

·    uzupełnia zdania odpowiednim przysłówkiem, podając informacje o sobie

·    uzupełnia tabelkę odpowiednimi formami czasowników (WB)

·    uzupełnia zdania podanymi wyrazami (WB)

·    zakreśla w tekście poprawną formę czasownika (WB)

·    pisze zdania z podanymi wyrażeniami (WB)  

Uczeń:

·    uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami zgodnie z obrazkami

·    słucha nagrania i zakreśla poprawne godziny

·    rozmawia z kolegą, zgadując nawzajem, o której godzinie wykonują podane czynności

·    tworzy zdania, korzystając z informacji w tabelce oraz podanych wyrażeń

 

Szkoła i przedmioty szkolne

 

 

Uczeń:

·    zakreśla prawidłową odpowiedź zgodnie tekstem o Miloszu

·    dopasowuje nazwy przedmiotów do obrazków

·    uzupełnia tekst odpowiednią formą podanego czasownika

·    słucha nagrania i uzupełnia tabelkę

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z tekstem o Lewisie (WB)

·    uzupełnia list informacjami z tekstu (WB)

·    uzupełnia tabelkę informacjami z tekstu o Paige (WB)

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu (WB)

 

Uczeń:

·    opowiada, co zapamiętał z nagrania

·    układa zdania dotyczące kolegi, mówi, które zdania kolegi są prawdziwe i poprawia zdania nieprawdziwe

·    śpiewa piosenkę o szkole przyszłości

·    pisze odpowiedź na list Lewisa (WB)

 

Unit 8 Likes and dislikes

 

Ubrania

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    dopasowuje wypowiedzi do osób

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje wyrazy do obrazków przedstawiających ubrania

·    słucha nagrania i podkreśla sylabę akcentowaną w wyrazach

·    uzupełnia dialog podanymi wyrażeniami (WB)

·    tworzy wyrazy i dopasowuje je do obrazków (WB)

·    wpisuje przymiotniki w odpowiednią kolumnę (WB)

·    uzupełnia dialogi wyrazami z poprzednich ćwiczeń (WB)

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą o ubraniach noszonych w różnych okolicznościach

·    piszę listę części garderoby wraz z ich kolorami

·    pisze odpowiedzi na pytania dotyczące jego ubrań (WB)

·    wkleja do zeszytu obrazki przedstawiające ubrania i podpisuje je (WB)

 

Present Simple: przeczenia, pytania, krótkie odpowiedzi;

Zaimki w funkcji dopełnienia

 

Uczeń:

·    uzupełnia zdania, wpisując don’t lub doesn’t

·    przepisuje zdania w formie przeczącej

·    uzupełnia pytania, wpisując do lub does

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania

·    pisze krótkie odpowiedzi na pytania

·    słucha nagrania i zaznacza, jakie ubrania podobają się Emmie i Gavinowi

·    uzupełnia zdania odpowiednimi zaimkami

·    zakreśla prawidłowe odpowiedzi (WB)

·    uzupełnia tabelkę właściwym zaimkiem

·    uzupełnia dialogi pod obrazkami, wpisując właściwy zaimek (WB)

 

Uczeń:

·    zadaje pytania, czy koledze podobają się ubrania na obrazkach i odpowiada na podobne pytania kolegi

·    rysuje postać i koloruje ubrania; opisuje rysunek oraz rysuje i koloruje ubrania wg opisu kolegi

·    tworzy pytania i odpowiada na nie (WB)

·    zakreśla właściwy zaimek w odpowiedzi na pytania (WB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy V

 

 

Tematyka oraz zakres materiału

Wymagania podstawowe

 

Wymagania ponadpodstawowe

STARTER UNIT
Be

Forma twierdząca, przecząca i pytająca czasownika to be

 

 

Uczeń:

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami, wpisując is, am lub are

·    uzupełnia zdania właściwą formą to be

·    przekształca zdania twierdzące na przeczące

 

Uczeń:

·    opowiada o swojej rodzinie

·    uzupełnia pytania dotyczące obrazków

Have got

Różne formy have got

can

Can w odniesieniu do umiejętności

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami, wpisując have got lub has got

 ·    uzupełnia zdania wpisując can lub can’t

·    układa zdania o umiejętnościach 

 

·    pisze, kto posiada jaki przedmiot zgodnie z obrazkami

·    pisze odpowiedzi na pytania

 ·    uzupełnia dialog

Question words, prepositions of time and place,

A, an

Zaimki pytające; przyimki miejsca i czasu; przedimki nieokreślone a, an


Numbers

Classroom objects Pets

The time

Liczby

 

Przedmioty w klasie; zwierzątka domowe; podawanie czasu


Clothes and colours

Ubrania i kolory

 

Uczeń:

·    uzupełnia pytania wybranym zaimkiem pytającym

·    przyporządkowuje pytaniom odpowiedzi

·    uzupełnia pytania przyimkiem

·    podpisuje obrazki, stosując a lub an

·    słucha nagrania i pisze słownie liczby

·    podpisuje obrazki przedstawiające zwierzęta domowe

·    pisze, jaką godzinę przedstawiają zegary

·    podpisuje obrazki, podając nazwę przedmiotu i liczbę

·    dopasowuje nazwy ubrań do obrazków

·    opisuje swoje ubranie

·    pisze nazwy członków rodziny

·    uzupełnia zdania dotyczące rodziny

 

Uczeń:

·    układa pytania do podanych odpowiedzi

·    sporządza listę przedmiotów znajdujących się w klasie

·    zadaje pytania dotyczące kolorów ubrań na obrazkach i odpowiada na pytania kolegi

·    opisuje osoby z obrazków

·    pisze tekst na temat swojej rodziny

 

UNIT 1 – AT HOME

Słownictwo

Dom – pomieszczenia, wyposażenie;

 

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z dialogiem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    słucha nagrania i dopasowuje nazwy pomieszczeń do obrazków

·    podpisuje pomieszczenia i wyposażenie  

 

Uczeń:

·    pyta, gdzie znajdują się różne pomieszczenia i odpowiada na podobne pytania kolegi

 

Struktury gramatyczne

There is/there are Przyimki miejsca Przedimki a, an, the

Uczeń:

·    uzupełnia zdania, wpisując there’s lub there’re

·    uzupełnia zdania odpowiednim przyimkiem zgodnie z obrazkiem

·    uzupełnia zdania odpowiednim przedimkiem

·    tworzy zdania z podanych wyrażeń

·    tworzy pytania do obrazków i odpowiada na nie

 

Uczeń:

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania

·    zadaje pytania koledze i odpowiada na jego pytania

·    rozmawia na temat przedmiotów i zwierząt z obrazka

 

Umiejętności językowe

Opis domu i pokoju List z wakacji

 

Uczeń:

·    słucha nagrania i przyporządkowuje osobom pokoje z obrazków

·    czyta opis domu  i określa, jakie pokoje się w nim znajdują

·    przyporządkowuje zdania do obrazków przedstawiających pokoje

·    uzupełnia list podanymi wyrazami

·    układa fragmenty listu w odpowiedniej kolejności

 

Uczeń:

·    projektuje swój wymarzony pokój i opisuje go

·    śpiewa piosenkę

·    rozmawia na temat swojego domu lub mieszkania

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z obrazkiem

·    pisze list do kolegi, opisując swój wakacyjny dom

 

 

Reagowanie językowe

Inviting people Proponowanie wspólnego spędzenia czasu

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    sporządza mapę wyrazową na temat domu

·    uzupełnia dialogi dotyczące obrazków

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

Uczeń:

·    proponuje koledze wspólne wyjście i odpowiada na zaproszenia kolegi

·    pisze zdania, korzystając z podanych wyrażeń

·    zbiera i prezentuje informacje na temat rodzajów domów w różnych częściach świata  

UNIT 2 – FOOD AND DRINK

Słownictwo

Jedzenie i picie

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zakreśla właściwy wyraz zgodnie z nagraniem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje wyrazy do obrazków

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami

·    pisze, co jedzą osoby z obrazków

·    dopasowuje nazwy produktów do obrazków

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat ulubionych potraw i napojów i uzupełnia ankietę

·    pisze, co zazwyczaj je na śniadanie

·    pisze, jakie produkty spożywcze pochodzą od zwierząt przedstawionych na obrazkach

przeprowadza sondaż na temat owoców i warzyw jedzonych przez kolegów  

Struktury gramatyczne

 

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; Some/any; How much/how many

 

Uczeń:

·    uzupełnia zdania, wpisując liczbę produktów lub some zgodnie z obrazkiem

·    uzupełnia zdania dotyczące obrazka, wpisując some lub any

·    uzupełnia zdania, wpisując a, an lub some

·    uzupełnia zdania, wpisując How much lub How many

·    odpowiada na pytania zgodnie z obrazkiem

·    dopasowuje odpowiedzi do pytań

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat podanych produktów

·    pyta, czy na obrazku znajdują się określone różne produkty i odpowiada na pytania kolegi

·    pyta o ilość produktów

·    pisze zdania dotyczące obrazków

Umiejętności językowe

 My favourite sandwich” Moja ulubiona kanapka

 

Uczeń:

·    dopasowuje opisy kanapek do obrazków

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·    uzupełnia tekst piosenki podanymi wyrazami

·    pisze, z czego składa się jego ulubiona kanapka

·    czyta historyjkę z podziałem na role

 

Uczeń:

·    znajduje w tekście wyrazy odpowiadające definicjom

·    opisuje wymyśloną „super kanapkę”

·    śpiewa piosenkę

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·    pisze, co lubi jeść

 

Reagowanie  językowe

 

Making polite requests and offers

Uprzejme prośby i propozycje 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    uzupełnia dialog

·    układa mapę wyrazową z nazwami produktów spożywczych 

 

Uczeń:

·    odgrywa scenkę pomiędzy kelnerem w barze a klientem

·    robi listę produktów, jakie będzie jadł na kolację; pisze skąd pochodzą i ile kosztują

UNIT 3 – INDOOR ACTIVITIES

 

Słownictwo

 

Zajęcia w czasie wolnym, niezwykłe hobby

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z tekstem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje rodzaje zajęć do obrazków

·    powtarza rymowankę za nagraniem 

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat spędzania czasu wolnego

·    uzupełnia zdania zgodnie z treścią dialogu

·    uzupełnia dialogi zgodnie z obrazkami

 

Struktury gramatyczne

 Present Simple

 

Uczeń:

·    uzupełnia zdania właściwą formą czasownika

·    uzupełnia zdania, wpisując don’t lub doesn’t

·    tworzy pytania z podanych wyrażeń

·    układa przysłówki częstotliwości we właściwej kolejności

·    słucha nagrania i zaznacza częstotliwość wykonywania zajęć

·    wpisuje czasownik w odpowiedniej formie

·    uzupełnia zdania jednym z podanych wyrazów we właściwej formie

·    dopasowuje zdania do obrazków

·    uzupełnia pytania i pisze krótkie odpowiedzi

 

Uczeń:

·    uzupełnia tekst właściwym czasownikiem

·    zadaje pytania dotyczące zajęć w czasie wolnym i odpowiada na pytania kolegi

·    tworzy zdania z podanych fragmentów

·    pisze zdania dotyczące obrazków

 

Umiejętności językowe

Indoor activities” -tekst

 

Uczeń:

·    uzupełnia tabelkę zgodnie z tekstem

·    odpowiada na pytania dotyczące chodzenia do kina

·    słucha nagrania i zakreśla prawidłową odpowiedź 

 

Uczeń:

·    rozmawia o tym, co robi w różnych sytuacjach

·    pisze tekst na temat swoich zajęć

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

Reagowanie językowe

Talking about likes and dislikes

Rozmowa o tym, co lubimy i czego nie lubimy

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    układa wyrazy w porządku alfabetycznym

·    szuka podanych wyrazów w słowniku

·    uzupełnia dialogi

·    uzupełnia zdania podanymi wyrazami

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą, pytając, czy lubi różne zajęcia i odpowiadając na pytania kolegi

opowiada o tym, co lubi, a czego nie lubi robić kolega

UNIT 4 – SCHOOL LIFE

Słownictwo

 

Przedmioty szkolne Moja szkoła

 

Uczeń:

·    zna znaczenie większości poznanych sł.ów

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z dialogiem

·    czyta dialog z podziałem na role

·    dopasowuje nazwy przedmiotów szkolnych do obrazków

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami  

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat przedmiotów szkolnych

·    pisze swój plan lekcji

·    odpowiada na pytania dotyczące swojego planu lekcji

Struktury gramatyczne

Present Continuous

 

Uczeń:

·    pisze podane czasowniki w formie gerund

·    uzupełnia zdania wybranymi czasownikami w formie Present Continuous

·    przekształca zdania twierdzące w przeczące

·    odpowiada na pytania dotyczące poprzedniego ćwiczenia

·    uzupełnia zdania wpisując is lub are

·    uzupełnia zdania formą Present Continuous czasowników w nawiasie

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania i odpowiada na nie

 

Uczeń:

·    podpisuje obrazki zdaniami w Present Continuous

·    poprawia zdania zgodnie z obrazkami

·    zadaje pytania dotyczące czynności wykonywanych przez postaci i odpowiada na pytania kolegi

 

 

Umiejętności językowe

 

Tekst „An unusual teacher” Plan lekcji w szkole brytyjskiej

 

Uczeń:

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·    słucha nagrania i odpowiada na pytania

·    zaznacza zdania prawdziwe zgodnie z tekstem

·    uzupełnia streszczenie odpowiednią formą czasowników w nawiasach

·    czyta historyjkę z podziałem na role 

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą o tym, co robią w tej chwili członkowie ich rodzin i znajomi

·    śpiewa piosenkę

·    pisze odpowiedź na list

·    pisze informację o harmonogramie zajęć i przedmiotach w swojej szkole

 

Reagowanie językowe

 

Uprzejme prośby

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    pisze zdania zawierające uprzejme prośby w danych sytuacjach

·    układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc prośby

 

Uczeń:

·    uzupełnia prośby dotyczące obrazków

·    uzupełnia mapy wyrazowe

UNIT 5 – OUTDOOR ACTIVITIES

Słownictwo

Zajęcia sportowe;

Umiejętności

 

Uczeń:

·    rozpoznaje w usłyszanym dialogu nowe słowa

·    odpowiada na pytania dotyczące dialogu

·    dopasowuje nazwy czynności do obrazków

·    powtarza zdania za nagraniem

·    uzupełnia zdania podanymi wyrazami

·    tworzy z podanych fragmentów pytania i odpowiada na nie

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat umiejętności sportowych

·    opowiada o umiejętnościach sportowych kolegi

·    uzupełnia zdania dotyczące obrazków

Struktury gramatyczne

Was/were Can/can’t

 

Uczeń:

·    uzupełnia zdania, wpisując was lub were

·    przekształca zdania twierdzące w przeczące

·    tworzy pytania z podanych fragmentów

·    dopasowuje pytania i odpowiedzi

·    uzupełnia zdania, wpisując can lub can’t zgodnie z prawdą

·    pisze krótkie odpowiedzi na pytania

·    dopasowuje zdania do obrazków

·    układa zdania w kolejności chronologicznej

 

Uczeń:

·    zadaje pytania i udziela odpowiedzi

·    układa wyrazy w kolejności, tworząc pytania i pisze krótkie odpowiedzi

·    poprawia zdania i przepisuje je zgodnie z prawdą

·    pisze pytania zgodnie z obrazkiem i odpowiada na nie

Umiejętności językowe

Tekst „Karate Kids”

 

Uczeń:

·    łączy przymiotniki w pary o przeciwnym znaczeniu

·    uzupełnia zdania przymiotnikami zgodnie z własną opinią

·    czyta dialog i układa zdania, korzystając z podanych wyrażeń

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

Uczeń:

·    podaje przykłady sportów odpowiednie dla danych przymiotników i porównuje je z kolegą

·    opowiada koledze o przypadku, kiedy był znudzony, zdenerwowany itd.

·    śpiewa piosenkę

·    uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami zgodnie z tekstem

Reagowanie językowe

Proponowanie wspólnych zajęć

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    dopasowuje czynności do odpowiednich czasowników

·    układa fragmenty zdań we właściwej kolejności

 

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą proponując wspólne zajęcia

·    pisze dialogi pod obrazkami

·    sporządza listę państw, gzie gra się w rugby

·    zakreśla właściwy wyraz w zdaniu zgodnie własną opinią

UNIT 6 – APPEARANCES 

Słownictwo

Wygląd zewnętrzny: włosy i oczy, części ciała

 

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    zakreśla prawidłowe wyrazy zgodnie z nagraniem

·    dopasowuje opisy do obrazków

·    słucha nagrania i zakreśla słyszane wyrazy

·    uzupełnia dialog podanymi zdaniami

·    dopasowuje opisy do obrazków

 

Uczeń:

·    powtarza rymowankę za nagraniem

·    używa pełnego zakresu słownictwa do opisywania osób

·    odpowiada na pytania dotyczące znajomej osoby

 

Struktury gramatyczne

Have got w czasie Past Simple

 

Uczeń:

·    uzupełnia zdania właściwą formą have

·    łączy części zdań

·    przepisuje zdania w formie przeczącej

·    tworzy pytania z podanych wyrażeń

·    uzupełnia zdania, wpisując was, were lub had

·    słucha nagrania i uzupełnia opis

·    zakreśla właściwy wyraz

·    odpowiada na pytania dotyczące obrazka

 

Uczeń:

·    zadaje pytania dotyczące obrazka i odpowiada na pytania kolegi

·    słucha nagrania i notuje informacje

·    tworzy zdania o sobie

·    uzupełnia tekst, wpisując was, wasn’t, were lub had

Umiejętności językowe

 

 

Uczeń:

·    powtarza nazwy części ciała za nagraniem

·    rozmawia z kolegą, pytając o różne części ciała i wskazując je

·    słucha nagrania i uzupełnia tekst piosenki

·    czyta artykuł i odpowiada na pytania

·    czyta tekst i dopasowuje opisy do postaci

·    czyta tekst  zachowując poprawną intonację, akcent, oraz dokładnie wymawiając dźwięki

·    poprawia błędy w zdaniach zgodnie z tekstem

 

Uczeń:

·    śpiewa piosenkę

·    rozmawia z kolegą, zadając pytania jako policjant lub odpowiadając na pytania jako świadek przestępstwa

·    uzupełnia dialog zgodnie z obrazkiem

·    uzupełnia notatkę o sobie

·    opisuje jedną z postaci na fotografii i odgaduję, jaką postać opisał kolega

·    pisze pytania dotyczące swojego ulubionego obrazu

 

Reagowanie językowe

Opisywanie osób

 

Uczeń:

·    zadaje pytania dotyczące obrazków i odpowiada na nie

·    uzupełnia dialog dotyczący obrazków

·    uzupełnia dialogi, wpisując Who lub What

·    pisze nowo poznane słowa

 

Uczeń:

·    pisze dialog dotyczący postaci z obrazków

 

UNIT 7 – HOLIDAYS

Słownictwo

Holiday places Miejsca, gdzie spędzamy wakacje

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    dopasowuje podpisy do obrazków

 

Uczeń:

·    proponuje, gdzie można nocować na wakacjach; odpowiada na propozycje kolegi

·    pisze dialogi zgodnie z obrazkami

·    uzupełnia tekst pocztówki

Struktury gramatyczne

Past Simple – czasowniki regularne;

 

Uczeń:

·    pisze podane czasowniki w formie Past Simple

·    uzupełnia zdania podanymi czasownikami

·    słucha nagrania i zaznacza jak wymawia się końcówkę –ed podanych czasowników

·    powtarza czasowniki za nagraniem

·    pisze krótkie odpowiedzi do pytań

·    uzupełnia zdania czasownikami w nawiasie w formie Past Simple

·    pisze zdania o wakacjach

 

Uczeń:

·    pisze zdania słynnej osobie; odgaduje, o kim napisał kolega

·    odpowiada na pytania dotyczące wakacji

·    uzupełnia dialog, pisząc pytania

Umiejętności językowe

Pocztówki z wakacji

 

Uczeń:

·    czyta pocztówki i odpowiada na pytania

·    wypełnia formularz

Uczeń:

·    rozmawia z kolegą na temat ostatnich wakacji

·    śpiewa piosenkę o koszmarnych wakacjach

·    pisze kartki z pamiętnika

·    zbiera informacje na temat wakacji swoich rodziców lub dziadków i prezentuje je 

Reagowanie językowe

Rozmowa o pogodzie

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    znajduje w słowniku formę rzeczownika i czasownika podanych wyrazów

·    układa dialogi, korzystając z podanych wyrazów

·    odpowiada na pytania, korzystając z obrazków

 

Uczeń:

·    rozmawia na temat pogody w różnych miejscach

·    układa zdania z podanymi wyrazami

UNIT 8 – HEALTH

 

 

Słownictwo

Problemy ze zdrowiem

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    dopasowuje wyrażenia do obrazków

·    zaznacza, jak wymawia się podane słowa

·    uzupełnia dialog podanymi wyrazami  

Uczeń:

·    mówi, jakie wypadki zdarzyły się jemu lub znajomym

·    powtarza rymowankę za nagraniem

·    czyta zdania podpisuje obrazki odpowiednimi określeniami czasu

 

Struktury gramatyczne

Past Simple Czasowniki nieregularne

 

Uczeń:

·    pisze podane czasowniki w formie Past Simple

·    uzupełnia zdania formą Past Simple czasownika w nawiasie

·    uzupełnia tekst podanymi czasownikami w formie przeszłej

·    uzupełnia podpisy pod obrazkami odpowiednimi czasownikami i pisze je w formie Past Simple

·    pisze zdania o zeszłorocznych wakacjach

·    odpowiada na pytania dotyczące wakacji

 

Uczeń:

·    uzupełnia dialogi odpowiednimi czasownikami we właściwej formie

·    rozmawia na temat obrazków

·    pisze zdania na temat zeszłego weekendu; odgaduje, które zdanie napisane przez kolegę jest fałszywe

·    przepisuje zdania tak, aby były zgodne z prawdą

 

                                

Umiejętności językowe

Uczeń:

·    słucha nagrania i uzupełnia notatki

·    uzupełnia tekst piosenki podanymi wyrazami

·    czyta tekst i wpisuje pytania w odpowiednie miejsca

·    odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·    zaznacza właściwą odpowiedź na pytania ankiety  

 

Uczeń:

·    rozmawia na temat problemów zdrowotnych znajomych osób

·    śpiewa piosenkę „Happy boys and girls”

 

Reagowanie językowe

Rozmowa o problemach zdrowotnych

 

Uczeń:

·    powtarza dialog za nagraniem

·    uzupełnia dialogi dotyczące problemów zdrowotnych

·    wypisuje poznane wyrazy związane ze zdrowiem i chorobą  

 

Uczeń:

·    pisze i odgrywa z kolegą dialog dotyczący problemów zdrowotnych

·    uzupełnia dialogi zgodnie z obrazkami

 

Wymagania edukacyjne dla klasy VI

 
 

DZIAŁ

POZIOM
PODSTAWOWY

 UCZEŃ:

POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:

1.      The Londoners

2.      Crazy Detectives

3.      Friends’Club

4.      Story Time

 

·    zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 1-4

·    zna nazwy państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii: England, Scotland, Wales. Northern Ireland

·    potrafi krótko opowiedzieć  o Wielkiej Brytanii: There are four countries in Great Britain: England, Scotland, Wales, Northern Ireland. London is the capital of England and Great Briatin.

·    zna przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never, every day, on (Saturaday) i zasady ich użycia w zdaniach w czasie Present Simple

·    tworzy pytania z podanych wyrazów, stosując  operator czasu Present Simple  - do / does

·    formułuje proste zdania na temat swojego dnia: I go to school every day.

·      potrafi zapytać o to, co robi jego kolega: Do you go swimming? When do you go to the swimming pool? i odpowiada na takie pytania: Yes, I do. / No, I don’t. I go there on Sundays.

·      na podstawie podanych czasowników, potrafi ułożyćzdania o tym, co robi w chwili obecnej: I am having breakfast now.

·      pyta  kolegę o to, co teraz robi: What are you doing now? i odpowiada na takie pytania: I am ...

·    dopasowuje nazwy elementów krajobrazu do obrazków

·    zna czasowniki typu stative: like, love, hate, feel, see, hear, know, remember, think, hope, understand, want, need

·      używa w zdaniu czasowników typu stative w czasie Prezent Simple

  

·      zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 1-4

·      uzupełnia ze słuchu tabelkę

·      formułuje pytania i odpowiedzi

·      na temat tego, co każdego dnia robią poszczególne osoby; stosuje czas Present Simple i rzeczowniki określające miejsca spędzania wolnego czasu: What does Rob do? He plays in a school basketball team. When does Kim go swimming? She goes to the swimming pool on Sundays

·      opowiada o tym, co robią na co dzień, czym zajmują się jego bliscy; stosuje czas Present Simple oraz przysłówki częstotliwości: My parents and I always ... My sister never ...

·      potrafi powiedzieć, jakie zajęcia domowe wykonują postacie na rysunkach, stosując czas Present Continuous oraz określniki czasu: At the moment Mrs Smith is sweeping the floor. She is vacuuming now.

·      potrafi zadać pytanie o wykonywaną czynność i odpowiedzieć                       na pytania kolegi

·      potrafi opisać obrazek, stosując czas Present Continuous: Shirley Holmes is standing next to ... She is wearing...

·      zadaje pytania o przyczynę wydarzeń w historyjce: Why is Mrs Smith wearing  her coat in picture 1? Potrafi odpowiedzieć na zadane pytania

·      uzupełnia tekst czasownikami                w odpowiedniej formie (Present Continuous, stative verbs w czasie Present Simple)

 

 

5.      The Londoners

6.      Crazy Detectives

7.      Friends’Club

8.      Story Time

 

 

·    zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 5-8

·    zna odmianę czasownika to be  w czasie Past Simple

·    uzupełnia zdania formami:  was / were

·    potrafi opisać Piccadilly Circus  z roku 1905, stosując konstrukcję: There was /  There were

·     układa zdania historyjki w porządku chronologicznym

·    układa obrazki ilustrujące historyjkę wg chronologii zdarzeń

·    zna zasadę tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple

·    zna formy niektórych czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela)

·    uzupełnia tabelkę czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie przeszłym

·    uzupełnia zdania podanymi czasownikami, używając czasu Past Simple

·    opowiada historyjkę przy użyciu prostych zdań w czasie przeszłym, patrząc na obrazki

·    przekształca zdania twierdzące w przeczące w czasie Past Simple

·    opowiada, jakie przedmioty i sprzęt były potrzebne Annie na kempingu: She slept in a sleeping bag. She used a compass and a rucksack…                                             

·    zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5-8

·    uzupełnia zdania odpowiednią formą to be, there is / are  w czasie teraźniejszym lub przeszłym

·    potrafi opisać Piccadilly Circus, porównując zdjęcia (aktualne z archiwalnymi), stosując słowa związane z ruchem ulicznym, czasownik to be oraz konstrukcję There is / There are w czasie teraźniejszym i przeszłym

·     potrafi zapytać kolegę o różnice między zdjęciami oraz odpowiedzieć na podobne pytania: Were there double-deckers in 1905? Yes, there were. Are there open top buses now? Yes, but only for tourists.

·    zna formy czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela)

·    swobodnie rozmawia na temat wydarzeń przeszłych, zadaje pytania o to, jak spędziła wakacje Annie, odpowiada, stosuje sequencing words: Where did Annie go on holiday? She went to Germany. Where did you spend your holidays? …

·      uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasów: Present Simple, Present Continuous i Past Simple

 

9.      The Londoners

10.  Crazy Detectives

11.  Friends'Club

12.  Story Time

 

·    zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 9-12

·    stopniuje przymiotniki krótkie i długie

·    uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym

·    formułuje proste porównania: The horse is bigger that the Welsh pony.

·    opisuje osoby: I think Kim is the nicest.

·    uzupełnia tekst wyrazami: burglary, stole, detective, clue, burglar, investigation, fingerprints

·    zna zastosowanie przedimka the przed wyrazami: Sun, Moon, nazwami pasm górskich, oceanów oraz przed przymiotnikami w stopniu najwyższym; uzupełnia zdania

·    pisze krótki list do kolegi (name, age, nationality, country, village), stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne 

·    wyraża zamiar, stosując konstrukcję be going to: I’m going to learn more.

·    układa pytania oraz odpowiedzi  korzystając z podanych wyrazów: What are they going to do?

·    pyta o plany i udziela odpowiedzi na podobne pytania: What are you going to do this weekend? I’m going to…

  

·    zna i stosuje wyrazy i zwroty z lekcji 9-12

·    porównuje przedmioty i osoby, formułuje dłuższe wypowiedzi

·    opowiada historyjkę, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym

·    zadaje pytania dotyczące śledztwa i odpowiada na nie: Mr Clueless, what time did Ms Holmes telephone you last night? …

·    uzupełnia zdania odpowiednimi przedimkami: a / an / the / zero article

·    pisze list do kolegi, umiejętnie stosuje bogate słownictwo

·    dokładnie opisuje wydarzenia w czasie przeszłym (np. włamanie do domu, napad etc.), prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną

 

 

13.              The Londoners

14. Crazy Detectives

15. Friends’ Club

16.              Story Time

 

·      zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 13-16

·      zna formy czasownika have to

·      uzupełnia zdania twierdzące, przeczące i pytające odpowiednią formą czasownika have to

·      układa proste zdania

  z czasownikiem have to: I have to get up at seven o’clock every morning. I don’t have to…

·    układa proste zdania na temat przyszłości, wykorzystuje informacje z tabeli: My lucky number is … You will be … You will have …

·    uzupełnia tekst wyrazami: mouse button, keyboard, webside, screen, mouse (B)

·    pisze krótki e-mail do Friends’ Club, przedstawia się, pisze o swoich zainteresowaniach, stosuje proste konstrukcje:  I’m interested in football. …

 

·    zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 13-16

·    rozmawia na temat obowiązków swoich i kolegi: What do you have to do at home? I don’t have to … because my sister has to do it. …

·     przewiduje swoją przyszłość, wykorzystuje bogate słownictwo, formy czasu przyszłego, uzasadnia swoje zdanie: I think I’ll be a dancer, because. I won’t be…

·    pisze e-mail do Friends’ Club, szczegółowo opisuje swoje zainteresowania, prawidłowo stosuje różnorodne konstrukcje: interested in, good at, fond of, keen on, crazy about, bored with…

 

17.  The Londoners

18.  Crazy Detectives

19.  Friends’ Club

20.  Story Time

 

 

·      zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 17-20 (A)

·      zna niektóre formy past participle (według uznania nauczyciela) (A)

·      uzupełnia pojedyncze

·      zdania czasownikami w czasie Present Perfect (A)

·      układa proste zdania w czasie Present Perfect z podanych wyrazów; stosuje słówka: just / yet (C)

·      wskazuje w tekście zdania w czasie Present Perfect  i Past Simple,

·      rozumie różnicę w zastosowaniu tych czasów                                (B)

·      zadaje proste pytania i potrafi na nie odpowiedzieć: Have you ever seen a ghost? Yes, I have. (C)                                             

·      uzupełnia zdania zaimkami: somebody / somewhere / something / anybody / anything / anywhere / nobody / nothing / nowhere (B)

 

·      zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 17-20 (A)

·      zna formy past participle (według uznania nauczyciela) (A)

·      uzupełnia dialog czasownikami w czasie Present Perfect i Past Simple (C)

·      rozmawia na temat wydarzeń przeszłych, stosuje czasy: Present Perfect i Past Simple: Have you ever had an injection? Yes, I have. When was it? Did you cry?… (C)

·      przygotowuje listę rzeczy do zrobienia, stosuje bogate słownictwo, sprawdza przygotowania: Have you bought            a camera yet? Yes, I have just bought a camera. / Not yet. … (C)

·      odpowiada na pytania, prawidłowo stosuje zaimki: some- / any- / no-: Joe saw nobody in the room.  Joe didn’t see anybody… (C)

·      Teczka moich prac (s. 129) dokładnie opisuje zwierzęta, które ma lub chciałby mieć, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną (C)

 

21. The Londoners

22. Crazy Detectives

23. Friends’Club

24. Story Time

 

 

 

 ·   zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 21-24

·   wyraża proste prośby: Could you help me, please?

·   dopasowuje sytuacje do propozycji: Your uncle is driking tea. Would you like some sugar?

·   uzupełnia pytania na podstawie zdań twierdzących: Holmes is good at playing the violin. What is Holmes good at? 

·   stosuje czasownik modalny should / shouldn’t dla wyrażenia prostych rad, wykorzystuje podane czasowniki: You should always do your homework.

·   wyraża propozycje: Let"s  …

 

 ·          zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 21-24

·          na podstawie opisanych sytuacji wyraża prośbę: You haven’t fed the dog and you’re going out now. Could you feed my dog, please?

·          wyraża propozycje w zależności od sytuacji: It’s really hot. Would you like some water?

·          rozmawia na temat zainteresowań, zadaje pytania z przyimkami na końcu i odpowiada: Do you have a hobby? What are you fond of / good at / keen on / crazy about …

·          uzupełnia zdania wyrażeniami: all the time, a good time, free time, a long time, on time

·          udziela rad w różnych sytuacjach

 

25. The Londoners

26. Crazy Detectives

27. Friends’Club

28. Story Time

 

·    niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 25-28

·    formułuje proste zdania i pytania w czasie Past Continuous: What were you doing at 7 yesterday morning? I was having breakfast.

·    uzupełnia tekst czasownikami: can / could, will be able

·    uzupełnia zdania podanymi czasownikami, stosuje czasy: Past Simple, Past Continuous, czasownik to be w czasie przeszłym i czasownik could

·    zadaje proste pytania o umiejętności, wykorzystuje podane czynności: Could you make a cake when you were seven? No, I couldn’t. Can you make a cake now? Yes, I can.       

 

·    zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 25-28

·    swobodnie opowiada o zdarzeniach przeszłych, stosuje czasy: Past Continuous i Past Simple, zadaje pytania, odpowiada: What were you doing when …? What happened while you were … ?

·    opowiada historię Mayflower, prawidłowo stosuje czas Past Simple, Past Continuous, czasownik to be w czasie przeszłym i czasownik could 

 

29. The Londoners

30. Crazy Detectives

31. Friends’Club

32. Story Time

 

·    zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 29-32

·    zna formy question tags

·    uzupełnia zaproszenie  na szkolne przedstawienie

·    zna wyrażenie too / enough

·    porównuje osoby i rzeczy, wpisując do zdań konstrukcje as …as / not as …as  

·    potrafi utworzyć przysłówki i uzupełnia zdania

 

·    zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 29-32

·    uzupełnia zdania czasownikami złożonymi: speak up, look in, take off, put on, switch on, hurry up

·    prawidłowo stosuje question tags w pytaniach odpowiedziach: Mark is the magician in the play, isn’t he? No, he isn’t.

·    pisze zaproszenie na szkolne przedstawienie, krótko przedstawia treść sztuki

·    opisuje ubiór osób na obrazkach, stosuje formy too / enough: His hat isn’t big enough for him. …

·    opowiada o problemach na świecie, problemach w Polsce, prezentuje bogate słownictwo; zna  wyrażenia: too much / too many: I’m from …

·    It’s a beautiful country but, like many other countries, it also has problems. There is too many cars on the streets

 

 

 

 

 

 

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie