Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Informacja dla rodziców

 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTYINFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZACA ZDALNEGO NAUCZANIA OD 25.03.20 DO ODWOŁANIA
I. Tygodniowy rozkład zajęć
1. Od 30.03.2020 obowiązuje tygodniowy rozkład zajęć wg planu obowiązującego przed zawieszeniem zajęć.
2. Tygodniowy rozkład zajęć jest orientacyjny dla ucznia przy wybieraniu materiałów nauczania w poszczególnych dniach tygodnia.
Proponowany czas pracy
1. Klasy 1-3 max 3 godziny w tym j. angielski 20 minut.
2. Klasy 4-5 – matematyka- 30 min, j. polski- 30 min, j. angielski do ok.30 min.
3. Pozostałe przedmioty do 20 min.
4. Klasy 6-7 – matematyka- 30 min, j. polski- 30 min, j. angielski do ok.30 min.
5. Pozostałe przedmioty do około  20 min.
6. Klasy 8 matematyka- 45 min, j. polski- 45min, j. angielski do ok.45 min.
7. Pozostałe przedmioty do 20 min.
III. Przesyłanie materiałów nauczania.
Zadania edukacyjne  są realizowane w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności poprzez  stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną  epodręczniki.pl  oraz inne technologie komunikacyjno -informacyjne dostępne dla nauczycieli i uczniów, zgodnie z potrzebami i specyfiką danego przedmiotu
Materiały pojawiają się na okres jednego tygodnia  na stronie szkoły w zakładce           ,, zasoby edukacyjne’’.
IV. Wykonanie zadań ,odpowiedzi uczniów, oceny.
1. Nauczyciel wyznacza termin wykonania zadania. Uczeń przesyła odpowiedzi, załączniki, skany, zdjęcia itp. Na podany przez nauczyciela adres e-mail do komunikacji lub w inny sposób ustalony  przez nauczyciela. Jeżeli uczeń ma odesłać odpowiedzi na adres, będzie wyraźnie określone w pliku- co, do kiedy, na jaki adres /za każdym razem/.
2. W zadaniach/sprawdzianach/ na ocenę nauczyciel wyznacza skalę ocen i określa liczbę punktów potrzebnych do uzyskania danej oceny/ obowiązuje skala procentowa zawarta w statucie/
3. Nie wystawia się oceny niedostatecznej uczniowi, który oddał pracę, ale nie zmieścił się w przedziale procentowym na pozytywną ocenę. Wówczas kieruje się do ucznia informację zwrotną , w której nauczyciel informuje, co należy zrobić, aby otrzymać ocenę pozytywną. 
Jeżeli uczeń ma trudności techniczne związane np. ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK lub inne uzasadnione okoliczności, nie wystawia się oceny i uprzedza rodzica o konieczności ponownego sprawdzenia wiedzy ucznia w zakresie wyznaczonego materiału. Następnie do ucznia przesłana jest praca do wykonania w określonym terminie , która zostaje oceniona według przyjętych zasad.
4.Przy ocenie cząstkowej/bieżącej/ oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak: systematyczność , terminowość, samodzielność, wkład pracy ucznia, możliwości intelektualne ucznia.
5.Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
ocenę śródroczną
oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć
oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020 do czasu jego zakończenia
oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania/ w przypadku zakończenia tego okresu/
6. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania bierze się pod uwagę:
ocenę śródroczną 
zaangażowanie podczas pracy zdalnej
uwagi i pochwały z II półrocza zanotowane  w zeszycie obserwacji
ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.
7.Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania reguluje statut.
V. Źródła i materiały do realizacji zadań
Przesyłane są w plikach przez nauczycieli .
VI. Monitorowanie postępów ucznia.
1. Monitorowanie postępów ucznia oraz kontrola jego wiedzy i umiejętności następuje poprzez wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela.
2.Informacja zwrotna nauczycieli jest sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Rodzice i uczniowie będą informowani o postępach w nauce i zdobytych przez ucznia ocenach przez nauczyciela wystawiającego ocenę przez pocztę e-mail
3. Komunikacja z rodzicami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub, po wcześniejszym ustaleniu między rodzicem a nauczycielem, poprzez telefon i inne komunikatory sieciowe.
4. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się na bieżąco za pomocą poczty e-mail, dodatkowo każdy wychowawca klasy raz w tygodniu (podczas godziny wychowawczej zgodnie z planem lekcji danej klasy) pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów pod telefonem. Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia odbywają się poprzez e-mail oraz telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 
VII. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia.
1. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną :zajęciami logopedii, rewalidacji, korekcyjno-kompensacyjnymi
2. Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczeń   wynikających ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania.
VIII. Modyfikacja programów nauczania.
1. O wydzieleniu treści programowych decyduje nauczyciel. Możliwe jest przeniesienie czy też rozłożenie w czasie realizowanych treści tak, aby zrealizować podstawę programową.